Hva betyr digitalisering for oss?

Digitalisering handler ikke om de tekniske installasjonene, programvaren eller nettverket, men om hvordan man bruker teknologien til å sikre bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Vi skal ikke erstatte håndverkeren, de varme, trygge hender, den faglig sterke, motiverende læreren, eller andre som gjennom sin fagkompetanse gjør Ringebu til en god plass å bo. Vi ønsker å bruke teknologi til å fjerne tidstyver, forbedre livskvalitet, og forbedre tjenestetilbudet til innbygger og næringsliv. Dette skjer først når systemene er enkle å bruke, tilgjengelige for folk flest og når vi har tillit til at løsningen hjelper oss og ivaretar informasjon om oss på en trygg måte. 

21 % av innbyggerne i Ringebu kommune er 70 år og eldre. På landsbasis vil forsørgerbyrden bli større for eldre (65+) enn for barn (0-19 år) i 2033 (SSB 2018). En økende andel eldre vil etter all sannsynlighet medføre flere pleietrengende, mens økende forsørgerbyrde gir flere pleietrengende pr ansatt. Skal kommunen håndtere dette, må teknologi og menneske gå hånd i hånd. 

Teknologiske hjelpemidler gjør at vi endrer atferd, og dermed stiller andre krav til informasjonstilgang, automatisering og muligheten til å utføre oppdrag ved hjelp av digitale medier. Med tilgang til Internett «over alt» kan brukeren tilegne seg informasjon og kunnskap kontinuerlig, der den før har måttet oppsøke personer innenfor kontortid.

I følge Norsk mediebarometer har andelen av befolkningen mellom 9-79 år som har tilgang til smarttelefon i hjemmet økt fra 57 % i 2012 til 91 % i 2017. Andelen i samme aldersgruppe som bruker Internett en gjennomsnittsdag har gått fra 27 % i 2000 til 90 % i 2017. Andelen elektroniske registreringer i enhets-, og foretaksregisteret har gått fra 43- og 48 % i 2010 til rett i underkant av 90 % i 2016.

Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av kommunens Digitaliseringsstrategi 2018-2021.

8 hovedpunkt fra vår digitaliseringsstrategi:

  1. Fulldigital kommuneforvaltning.
  2. Aktivt utnytte digitalisering i tjenesteproduksjon.
  3. Alle ansatte skal ha en definert digital kompetanse.
  4. Digitale læremidler og verktøy i den daglige opplæringen.
  5. Velferdsteknologi for å øke tjenestekvalitet, egenmestring av egen livssituasjon og kunne bo lengre hjemme
  6. Brukernes behov settes i sentrum.
  7. Innbyggerdialog gjennom digitale kanaler.
  8. Ledelsesforankret internkontroll og styringssystem.