Gjennomførte tiltak

Siden er under oppbygging. 

Handlingsplan for digialisering gjelder for 2018 - 2020. Den er forankret i strategi for digitalisering, vedtatt i november 2017. Fra november til i dag har mange tiltak blitt gjennomført. 

2017

Utført 2017

Innføre Compilo

Alle tjenesteenheter har hatt ansvar for å legge inn dokumentasjon, interne rutiner og prosedyrer inn i kvalitetssystemet.

Innføre Visma ressursstyring
Innføring av digitalt tilsyn - Multidosedispensere.
Internettaksess

Jevnlig analyse og vurdering av båndbredde på internettaksess.

 

Kapasiteten er nå så bra at det ikke trengs oppgradering i nærmeste framtid.

Lokale for IKT backupløsning

Kartlegging av egnet lokale for backup-løsning er utført og lokasjon besluttet. 

Standardisert databasemiljø

Databasemiljø er etablert på MS SQL. 

Rydde i programvare

Det er foretatt en gjennomgang av system og versjoner hos MGB/MGR.  Programvare som ikke er i bruk er sagt opp, og det som er brukt er oppgradert til siste versjon.

MGB og MGR lagt i Min Eiendom

Det er lagt inn linker til MGB og MGR i Min Eiendom.

Etablert personvernombud

Ringebu kommune felles personvernombud med Lillehammer, Øyer og Gausdal.

 

2018:

Utført 2018

Trådløs nettverk

Trådløse nettverk med gjestenettfunksjonalitet skal være tilgjengelig i de kommunale tjenestebygg, på de areal hvor dette er hensiktsmessig. På Linåkertunet og Ringebu eldresenter er det pr i dag mangelfull dekning. Her starter en utbygging i 2018. Det er satt av egne budsjettmidler til innføring av e-rom fra 2018-2020 på kr 1 600 000 (HO22). Dette inkluderer nødvendig kabling, også til trådløse aksesspunkt.

Kostnad: 

 • Kr 500 000 (Egen bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018, prosjekt H109. Av midlene er kr 150.000 er brukt på skolene.
 •  Egeninnsats 80 timer

Gevinst: Forutsetning for endret måte å arbeide på. Bedre brukeropplevelse, økt effektivitet og tilgjengelighet, bedre rusta til å ta i bruk nytt teknologisk utstyr.

Periode: 2005 - 2018

Tiltaksnr i strategi: 1 (2 - 8)

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: IKT03, O02, HO22

Ipad i barnehagene

Ringebu ungdomsskole innførte nettbrett til alle elever høsten 2017. Barneskolene tar det i bruk fra skolestart 2018. Barnehagene og læringssenteret har foreløpig ikke, men mål om å komme etter ila 2019. For barnehagenes del skal i følge rammeplan for barnehager (2017) de ansatte Side 29 av 47 legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. De skal utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna, og legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Det er her ikke snakk om at alle barn skal ha eget nettbrett, men at barnehagene skal ha det tilgjengelig og kunne bruke i mindre grupper. På bakgrunn av dette søker barnehagene om budsjettmidler til innkjøp av 5 Ipad’er i 2019.

Kostnad: 

 • Leasing for bhg: 50 000,-

Gevinst: 

 • Økt læringsutbytte, oppfylle læreplan og mål i rammeplan, forenkle tilpasset undervisning, sosialisering i andre fora enn i dag.
 • Spare tid på tilbakemelding.
 • Redusere utskrifter.
 • Slippe "rigging".

Periode: 2019 - 2019

Tiltaksnr i strategi: 1 (2 - 8)

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: O03

Møterom i bhg

For at digitale enheter skal fungere kreves nok teknisk utstyr i klasse- og møterom. Målet er et brukervennlig, standardisert møterom-/klasseromsoppsett, slik at man etter en grunnopplæring kan ta alle rom i bruk. Utstyr som trengs er projektor, lerret, Apple-TV og nødvendige kabler og overganger som ikke er til sjenanse, lyd, og videokonferanseutstyr (Skype eller tilsvarende). IKT-avdelingen i kommunen har avsatte midler til oppgradering av alle møterommene i kommunen over en 5-årsperiode. I år har midlene i hovedsak gått til oppgradering av barneskolene. For at barnehagene raskest mulig skal komme på nivå med de andre oppvekstenhetene foreslås en bevilgning over digitialiseringsbudsjettet for 2018. Dette vil gi oss mulighet til lokal opplæring og gode vaner fra start, samtidig som at barnehagene også blir en del av kommunens helhetlige satsning på digitalisering.

Kostnad: 

 • Kr 500 000 (Egen bevilgning i investeringsbudsjettet for 2018, prosjekt H109. Av midlene er kr 150.000 er brukt på skolene.
 •  Egeninnsats 80 timer

Kvalitative gevinster: Gjennomføringskraft, starte på riktig tid, kvalitetssikring, effektivitet i møter: får koblet seg opp, kunne ferdigstille notater og møtereferat der og da.

Kvantitative gevinster: Minimum 200 timer spart pr år. 

Tiltaksnr i strategi: 1, 4

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: O04

Foresattekommunikasjon

Visma barnehage og Visma flyt har begge moduler for kommunikasjon med foresatte via sms. Dette er en kostbar funksjonalitet som i liten grad blir brukt. RUS har en holdning om at riktig bruk av e-post er tilstrekkelig og har ikke fått negative tilbakemeldinger fra foresatte på dette. Barneskolene og barnehagene er på søken etter gode, kostnadseffektive løsninger.

Tiltaksnr i strategi: 7

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: O10

Løsning: RUS kommuniserer via e-post. På barneskoleelevene er det innført en egen app for kommunikasjon, inn-/ utlevering av oppgaver både i form av tekst, lyd og bilde. Denne brukes også til kommunikasjon med foreldre.  

Dokumentasjon av medisinbruk

I et av arbeidsmøtene vedrørende handlingsplanen kom det fram at dokumentasjon og arkivering av medisinbruk gjøres svært ulikt i helsetjenesteområde nord og sør. Dette er et godt eksempel på at arbeid på tvers av enhetene er nyttig, inspirerende og relevant. Det er aktuelt å kjøre en LEAN-prosess for å avdekke «beste praksis». Tiltaket forventes avsluttet senest V18.

Tiltaksnr i strategi: Nytt

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO01

Løsning: Investert i bærbare pc'er til bruk i dokumentasjonsarbeidet. Lean-prosess ikke kjørt. 

Telefonsystem Helse og omsorg

Som beskrevet i digitaliseringsstrategien skjer fortsatt mye kommunikasjon via telefon. Sentralbord og sykepleiere på kveld og i helg, når sentralbord ikke er betjent, bruker mye tid på å viderekoble telefonsamtaler fra pårørende til riktig avdeling. Samlet for kommunen kan det dreie seg om mer enn et halvt årsverk som bindes opp i telefonhenvendelser fra pårørende bare innen helse og omsorg. De fleste samtaler som kommer til Linåkertunet skal settes over til en spesifikk person. For RES og LÅT er abonnements- og brukskostnader knyttet til fasttelefonsystemet ca kr 50-60 000 pr år.

Tiltaksnr i strategi: Nytt

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO02

Løsning: Telefonsystem med flervalgssvar er innført fra våren 2019. 

Feedback Informed Treatment

FIT (Feedback informerte tjenester) betyr systematisk tilbakemelding fra brukere etter hver samtale hos behandler. Forholdet mellom bruker og behandler ("den terapautiske alliansen") blir i psykoterapiforskningen identifisert som en av de viktigste faktorene for å skape terapeutiske forandring og bedring. Reell mulighet til hyppig feedback fra bruker gjør at behandler settes i stand til å korrigere og iverksette tiltak. Kvaliteten på alliansen og tidlig endring i behandlingen har vist seg nyttig for å kunne forutse og forbedre behandlingsresultat (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid). Løsningen blir endelig implementert ila 2018.  

Tiltaksnr i strategi: 7

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO10

Løsning: FIT er implementert og brukes på alle nye pasienter. Det anbefales en datafangst på ca 2 år før man starter å tolke svar. Måleparametre de første år blir derfor antall svar. 

SmartSam

Smartsam-kommunikasjon er et videokonferansesystem knyttet til Norsk helsenett, hvor brukere og tjenesteytere kan snakke sammen «på sikker sone», uten å måtte møtes fysisk. Det er ca 40-50 lisenser i kommunen, og løsningen er installert på flere møterom. Målet er å ta dette i bruk på alle tjenesteenheter innen 2019. For å få til det trengs opplæring av- og informasjon til samtlige potensielle brukere. Kostnaden innebærer frikjøp av medarbeidere i turnustjenestene.

Tiltaksnr i strategi: 7

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO14

Løsning: SmartSam er innført. 

Digitalt hjemmetreningsopplegg

Digitalt hjemmetreningsopplegg som kan skreddersys den enkeltes behov, er integrert mot fagprogram og kan følges opp av fysioterapeut er et tiltak som utredes nå. Foreløpig ser man om moduler i programvaren ExorLive kan brukes. ExorLive brukes i dag på Freskus og både turnusfysio og daglig leder ved Freskus har kompetanse som kan være nyttig i det videre arbeidet. Første arbeidsmøte er planlagt til starten av september.

Tiltaksnr i strategi: 5

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO16

Løsning: ExorLive er innført. 

Papirbruk på Tildelingskontor

I arbeidet med handlingsplanen kom det fram et behov for å effektivisere  arkiveringsrutinene på tildelingskontoret.  Dette gjelder rutiner for søknadsskriving med muligheter for elektronisk signatur, vedtaksutsendelse, kontroll og godkjenning av time- og kjørelister samt digitalt arkiv. Tiltaket vil realiseres gjennom LEAN-arbeid og implementering av tiltak i kjølevannet av dette.  
 

Kostnad: 0,-

Tiltaksnr i strategi: Nytt

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO18

Løsning: Tildelingskontoret benytter seg av SvarUt. Leanprosess ikke gjennomført. 

Sikre personopplysninger

Utveksling av personopplysninger i forbindelse med vaktskifte skjer i dag i form av muntlig gjennomgang av rapport skrevet av avgående vakt. I tillegg skrives viktige hendelser for hver pasient eller avdeling inn i en bok som ligger på vaktrommet (Evaz bok). Dagens praksis er ikke optimal med tanke på sikkerhet og personvern, og det er derfor behov for andre måter å utveksle informasjon på. Ett aktuelt tiltak er skjerm på personalrom slik at man kan presentere rapporten direkte fra fagsystemet, men det finnes også andre alternativ. Tiltaket må derfor utredes. 

Tiltaksnr i strategi: 5

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO19

Løsning: Bruk av bærbare pc-er gjør at rapport mellom vaktskiftene kan skje digitalt. Rapport printes ikke. 

Komfyrvakter

I følge Per Martin, brannsjef i MGB er det ca 5- 10 brann/branntilløp i boliger totalt i Ringebu pr år. Nasjonal statistikk tilsier at halvparten av boligbranntilløp er forårsaket av tørrkoking. Statistisk vil da 0-5 boligbranntilløp i Ringebu være forårsaket av tørrkoking, el tilsvarende, i og på komfyr.  En utrykning på dagtid uten annen skade, koster brannvesenet ca kr 5000,- i mannskapslønn pr gang. Skade på boligen kan fort beløpe seg til kr 100.000,- eller mer, er det snakk om utløst ABCslokkeapparat og røykskade. Komfyrvakter i alle kommunale boliger er berammet til kr 500 000 og planlagt gjennomført i 2018.

Tiltaksnr i strategi: 5

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO20

Løsning:Komfyrvakter er installert i alle kommunale leiligheter. 

Ipad Helse og Omsorg

Ved innføring av velferdsteknologi innen helse og omsorgssektoren vil kravet til digital kompetanse blant ansatte øke. Helse og omsorg har en stor gruppe godt voksne og digitalisering er et litt ukjent felt for noen. I et forsøk på å redusere trusselen ønsker rådmannen å tilgjengeliggjøre minst en i-pad ved alle avdelinger. Dette vil kunne gjøre alle brukere i stand til å prøve ut teknologien sammen med andre kollegaer, lese e-post og innhente relevant info der den ansatte er, uten at arbeidet blir for tidkrevende. Før investering vil behovet for tilkobling til sikker sone på helsenettet vurderes.

Kostnad: 79800,-

Tiltaksnr i strategi: 1, 2, 3

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO25

Løsning: Ipader er kjøpt inn og under utprøving i avdelingene. De brukes til å se på aviser, spille musikk, snakke med pårørende og gjøre oppslag mot prosedyrer. Bruken kan utvides. Tiltaket vil evalueres. 

Fiber i kommunale bygg

Fiber til samtlige kommunale tjenestebygg er en forutsetning for det digitale arbeidet i kommunen. Første egeneide fiber kom på tidlig 2000-tall, da fiber mellom Kommunehuset og Ringebu skole ble lagt. Det største løftet var i 2005 på strekningen mellom Rådhuset og Ringebu renseanlegg. Dette inkluderte både Læringssenteret, Raudhallen (teknisk drift) og Ringebuhallen. Pr august 2018 gjenstår kun Fåvang barnehage og arbeidet med fiber dit ferdigstilles september 2018

Kostnad: Kr 150 000 (egen bevilgning i investeringsbudsjett 2018, prosjekt H108. Gjelder fiber til Fåvang barnehage)

Tiltaksnr i strategi: 1, (2 - 6)

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: IKT01, O01, PT14.

Løsning: Det er nå tilgang til fiber i alle kommunale bygg.

Oppgradering av båndbredde

Oppgradering til gigabit båndbredde på internt nettverk på kommunal fiber. Tiltaket øker hastigheten på nettverket, og åpner opp for muligheter til å utnytte nettverket enda bedre. Båndbredda mot Internett har blitt økt, og når dette tiltaket er utført vil medarbeidere på utelokasjoner kunne dra nytte av det. 

Kostnad: Kr 100 000 (gjenstår), egeninnsats: 80 timer. 

Tiltaksnr i strategi: 1 - 6

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: IKT04

OCR-behandle sak/arkivbasen

OCR-behandling omdanner tegn på papir til digitalt lagret tekst, slik at man kan blant annet kan søke etter ord i teksten. Dette gjør arkivsøk mer effektivt og plassbruken mindre enn ved tradisjonell scanning til PDF-dokumenter.  

Tiltaksnr i strategi: 1

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: PT01

Skylagring av Geodata

Skylagring betyr at medarbeiderne arbeider i programvaren via Internett, ikke på lokale servere eller via installasjon på egen pc. Feilrettinger og utviklingsarbeid gjøres tilgjengelig for brukerne fortløpende, i stedet for at systemansvarlig installerer oppgraderinger lokalt. For Plan og Teknisk eies og driftes løsningen av Norkart. Ved å gå over til skyløsning håper vi at geodatakoordinator, som i dag også har ansvar for drifting av servere, kan få mer tid til faglig opplæring av medarbeiderne. 

Kostnad: 140 000,-

Tiltaksnr i strategi: 1

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: PT03

Løsning: Gjennomført. 

 

2019

Utført 2019

Faglig minimumskompetanse IKT

Hvilken kompetanse den ansatte i kommunen skal ha vil variere etter stillingsinstruksen. Det vil derfor være behov for å skille på faglig og allmenn kompetanse. Å kunne lese og behandle eposter, bedrive enkel tekstbehandling, søke i nettleser og kunne koble seg på et telefonmøte er eksempler allmenn basiskompetanse i framtida. For mange medarbeidere vil forventningene ha forandret seg stort gjennom år, og punkt TF03 «intern opplæring» vil derfor være avgjørende faktorer for å kunne sikre at alle kommer opp på minimimskompetanse.

Kostnad: 0,-

Tiltaksnr i strategi: 3

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: TF02

Løsning: Alle ansatte i Ringebu kommune har blitt inndelt i brukerkategori etter hvilke behov de har for IKT-kompetanse i hverdagen. Kompetansekravene er tillagt de ulike kategoriene av tjenestelederne. Etter at brukernre var definert i riktig kategori ble det kjørt en kompetansekartlegging, som danner grunnlag for videre opplæringsprogram innen IKT. Tiltaket sees i sammenheng med "Utarbeide plan for-, og gjennomføre kopmetansehevingstiltak innen tjenesteenhetene" og "Utrede, avklare og implementere ny samhandlings- og telefoniløsning". 

Barnehagene Økonomi
Barnehagene Økonomi
Budsjett Regnskap Avvik kr Avvik %
22.652.800 24.102.967 1.450.167 6,4 %

Gevinst for beboere og pårørende: Skape trygghet gjennom å se og prøve, ivareta mestringsfølelse
Gevinst for kommunen: Økt forståelse for velferdsteknologi, enklere opplæring av ansatte, ufarliggjøring, testmiljø, redusert fare for storskala feilinvesteringer.

HO21 Demorom velferdsteknologi
HO21 Demorom velferdsteknologi
Ref. Kostnad Start / slutt Tiltaksnr. i strategi
HO21 60 000,- H18 5

 

Uformell dialog

Uformell skriftlig dialog skjer både mellom ansatte, mellom ansatt og innbygger, og i ulike brukerstøttesituasjoner. Gartner og Servion Global Solutions hevder at 80-90 % av all kundedialog vil foregå ved hjelp av kunstig intelligence, slik som “chatbot” innen 2025. Brukerne har ofte lavere terskel for å chatte enn å ringe, da det oppleves mer praktisk, effektivt og mindre formelt. De fleste chatte-tjenester har lagringsmåter som gjør at saksbehandler kan gå tilbake i tråden etter endt «samtale».  

Chat kan brukes både internt og eksternt. Innbyggere som eksempelvis fyller ut et søknadsskjema, kan via en chattefunksjon kommunisere med saksbehandler og få hjelp mens de fortsatt har søknadsskjema framme. Det viser seg at brukeren hjelp av chat ofte blir værende på siden, fullfører arbeidet og opplever prosessen som enklere og mer praktisk enn uten funksjonen. 

Brukere av et slik system har andre forventninger enn ved bruk av e-post, blant annet forventes korte, raske svar, tilgjengelighet. Den tradisjonelle chattefunksjonen er en funksjonalitet kommunen i svært liten grad benytter seg av i dag, men som er etterspurt blant flere arbeidsgrupper  
Det må gjøres et arbeid for å kartlegge behov og muligheter. Tiltaket sees i sammenheng med IKT23 «Utrede, avklare og implementere ny samhandlings- og telefoniløsning».

Kostnad: 

Tiltaksnr i strategi: 7

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: TF09, PT13

Løsning: Ved innføring av Teams og O365 vil alle brukere få tilgang til chat. Viderutvikling av chattetjenestene vil komme. 

Digital informasjonsplattform

Turnusbaserte tjenester har en ekstra utfordring når det gjelder kommunikasjon. Folk er på jobb til ulike tider, og «skjermtida» skal begrenses så mye som mulig, da det går på bekostning av tid med brukerne. Det er en utfordring å sikre at alle får tilgang til samme informasjon, tidsnok. Å etablere ett sted, der mest mulig informasjon finnes, både fra ledere, kolleger og eksterne kan bedre kommunikasjonen og den opplevde følelsen av å være «med». Tiltaket krever en behovsavklaring- hvilken informasjon trengs, retningslinjer for bruk og ansvarsfordeling. Det kan være aktuelt med en «Min side»-funksjonalitet på hjemmesiden eller Intranett. Sees i sammenheng med HO08. 

Kostnad: 

Tiltaksnr i strategi: 7

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: HO09, HO08, 

Løsning: Ved innføring av Teams og O365 vil alle brukere få tilgang til Teams og kanaler som er relevante for seg. Teams kan etableres på tvers av organisasjonsstruktur og mellom kolleger på egenhånd. Implementering starter i 2019. 

Innføre Smart-telefoner

Tiltaket refererer i sin helhet til Telefoni- og samhandlingsprosjektet

Plan og teknisk: En stor del av bemanningen på Plan og Teknisk har stillinger som krever både felt- og kontorarbeid. I dag er det 6 medarbeidere som ikke har smart-telefon. Standardprogrammene som brukes på PT har utviklet app’er til bruk på smarttelefon og nettbrett, noe som fremmer hastighet og presisjon på registreringene. For å gi medarbeiderne like muligheter og effekt av å kunne løse oppgavene i felt er det derfor ønskelig at alle har det samme tekniske utstyr tilgjengelig. 

Kostnad: 

Tiltaksnr i strategi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: PT11, IKT23, HO02, TF13

Løsning: Alle analoge telefoner i kommunen er utfaset og erstattet med smarttelefoner. 

Internt chattetjeneste

Se punktet "uformell dialog".

Synkronisere mobil mot kalender

Innbyggere som ønsker å komme i dialog med kommunens ansatte ringer enten innbyggertorget eller direkte til medarbeideren. Innbyggertorget opplever stadig at ansatte ikke har oppdatert kalenderen sin, og at de dermed setter over telefonen, eller forsøker å komme i kontakt med vedkommende som da i realiteten ikke er tilstede på kontoret. Stadig flere medarbeidere har mobiltelefon, men pr i dag er ikke kalenderen synkroniserbar med mobiltelefon. Her er det behov for en prosess for å kartlegge det egentlige behovet , se hva som finnes og velge den beste løsning. Tiltaket sees i sammenheng med IKT23 «Utrede, avklare og implementere ny samhandlings- og telefoniløsning».

Kostnad: 

Tiltaksnr i strategi: Nytt (1, 2, 7)

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: TF13, IKT23 HO02, TF09 IKT22, IKT24, PT11, PT13, HO09

Løsning: Synkronisering av kalender ble mulig ved overgang til smarttelefoner. 

Sikker utskrift

Utskrift skal begrenses så mye som mulig for å spare forbruksmateriell og å unngå at dokumenter kommer på avveie. Noen medarbeidere har printere på kontoret, andre i fellesareal. Tradisjonelle printere skriver ut arket med det samme brukeren ber om det. På «sikre printere» starter ikke jobben før brukeren taster personlig kode, eller bruker personlig nøkkelkort. På denne måten unngår man at sensitive opplysninger kommer på avveie. Når alle printerne er oppgradert får vi en standardisert printertype med enklere drifting og kommunen kan enklere tilfredsstille personvernforordningen GDPR. 

Tiltaksnr i strategi: 1

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: IKT07

Løsning: SIkker utskrift er innført der det er hensiktsmessig. 

Opplæringsrom IKT

Dagens IKT kursrom ligger i Annekset og består av motstående, stasjonære pcer på vertikal rekke ut fra lerretet. Annekset vurderes omdisponert og det oppstår i tilfelle behov for nytt kursrom, med annen utforming. Det er mulig å finne løsninger nå, i forbindelse med omdisponering av NAV- og Barnevernsareal. Rommet skal kunne brukes til kursing av inntil 20 deltakere, gjennomføring av LEAN-prosesser og kreative endringsreiser på tvers av tjenesteenheter. Fleksibelt bordoppsett, veggplass med opphengsmuligheter, audio/videoutstyr og nok strøm og nettverkspunkter vil være viktig for å sikre at rommet er hensiktsmessig og brukervennlig. 
Hvilke medier det er mest naturlig å ha opplæring på er også i endring. Flere medarbeidere vil få touch-skjermer, nettbrett og mobiltelefoner som sine mest brukte verktøy, mens medarbeidere som er på kontor gjerne har bærbar pc med to skjermer. Skal opplæringen bli mest mulig realistisk vil det være essensielt å kunne bruke riktige utstyr. 

Kostnad: 1 000 000,- i avsatt midler

Tiltaksnr i strategi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: IKT24, IKT20, IKT21, TF03, TF04, PT04, O05, HO13

Løsning: "Mulighetsrommet" bygges i disse dager. Mer info kommer. 

Sosiale medier

Kommunen ønsker å bruke sosiale medier til å få råd og innspill, svare på spørsmål, følge med på meningsytringer, og til å spre kunnskap om hva som skjer i kommunen. Det er behov for å ta tak i hvordan sosiale medier kan brukes i fagsammenheng. Kommunen må regelmessig kartlegge og bestemme hvilke sosiale medier som er relevante for å forbedre innbyggerdialogen og treffe ulike brukergrupper. Feil bruk av sosiale medier, både i kommunal og privat regi kan medføre store skader på kommunens omdømme.   
Kommunen utarbeidet i 2016 egne retningslinjer for bruk av sosiale medier. Direktoratet for forvaltning og IKT (difi) kom Våren 2018 med en «Veiledning i sosiale medier for offentlig forvaltning». Tiltaket vil innebære å sy disse sammen til kommunale retningslinjer og sørge for at alle ansatte er kjent med- og forholder seg til disse.

Tiltaksnr i strategi: 7

Pkt i handlingsplan 2018 - 2020: TF05, O11

Løsning: Ved innføring av Teams og O365 vil alle brukere få tilgang til Teams og kanaler som er relevante for seg. Teams kan etableres på tvers av organisasjonsstruktur og mellom kolleger på egenhånd. Implementering starter i 2019. 

8 hovedpunkt fra vår digitaliseringsstrategi:

 1. Fulldigital kommuneforvaltning.
 2. Aktivt utnytte digitalisering i tjenesteproduksjon.
 3. Alle ansatte skal ha en definert digital kompetanse.
 4. Digitale læremidler og verktøy i den daglige opplæringen.
 5. Velferdsteknologi for å øke tjenestekvalitet, egenmestring av egen livssituasjon og kunne bo lengre hjemme
 6. Brukernes behov settes i sentrum.
 7. Innbyggerdialog gjennom digitale kanaler.
 8. Ledelsesforankret internkontroll og styringssystem.