Informasjon om koronavirus

Klikk for stort bildeInformasjon om situasjonen rundt koronaviruset i Ringebu kommune:


Onsdag 8. april
 

Barnehagene i Ringebu kan åpne igjen 20. april. Skolen gjenåpnes for 1.- 4. klasse fra 27. april. Det samme gjelder SFO.

7. april meldte regjeringen at korona-tiltakene gradvis endres fra 20. april. Det er blant annet besluttet at barnehagene kan gjenåpne fra 20. april. Småskoletrinnet og SFO gjenåpnes fra 27. april.

Ringebu kommune vil følge regler for smittevern som er under utarbeidelse av nasjonale myndigheter. Disse skal være ferdigstilt senest 16. april. Foreldre vil få nærmere informasjon om hvordan barnehage- og skoletilbudet vil bli åpnet og organisert etter at disse reglene foreligger.  

Fram til barnehager og skoler/SFO gjenåpner vil barn av foreldre hvor begge er i samfunnskritiske jobber få tilbud om et barnehage- og skoletilbud som før påske. Det samme gjelder barn som er i en særlig sårbar situasjon.

Elever fra 5. – 10. trinn vil fortsatt få fjernundervisning.

Andre tiltak:

 • Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves fra 20. april, men rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser vil fortsatt gjelde.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. Dette kommer til å påvirke 17. mai-feiringen, også i Ringebu. Mer informasjon om dette vil komme etter påske.
 • Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra 20. april.
 • En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra senest 27. april og tidligst når bransjestandarden er klar.

Her kan du lese regjeringens pressemelding fra 7. april om gjenåpning av skoler og barnehager i sin helhet.
Regjeringens pressemelding om andre tiltak fra 7. april finner du her.

 

Mandag 6. april

 

Åpningstider påsken 2020:

Beredskapstelefon om koronavirus (helserelaterte spørsmål) er bemannet alle dager i påsken kl. 10:00-14:00.
 

Legekontoret har vanlige åpningstider mandag og tirsdag i påsken. Onsdag er legekontoret åpent til kl. 12.00.

Ved akutt luftveisinfeksjon eller mistanke om koronasmitte utenom legesenterets åpningstider, kontakt interkommunal legevakt på Lillehammer på tlf. 116 117. Ansatte på legevakt avgjør om videre oppfølging skal skje fra legevakt eller fra nyopprettet luftveispoliklinikk på Stampesletta.
 

Rus og psykisk helsetjeneste har opprettet en kontakttelefon som er bemannet mellom kl. 10:00-15:00 torsdag 09.04 - mandag 13.04. Det er ansatte i tjeneste som bemanner telefonen.
Telefon: 61 28 30 05 

Utenfor åpningstider kan Mental Helses Hjelpetelefon kontaktes på telefon 116 123 (døgntjeneste).

 

Fredag 3. april

 

Åpningstider beredskapstelefon:

 • Palmehelga: Stengt
 • Mandag 06.04 og tirsdag 07.04: Kl 08:00-15:30
 • Onsdag 08.04 t.o.m. mandag 13.04: Kl 10:00-14:00
 • Tirsdag 14.04 og fremover: kl 08:00-15:30

 

Barnepass i påsken

Ringebu kommune har fulgt regjeringen og partene i arbeidslivet sin oppfordring om å tilby barnepass i påsken, også i helligdagene, for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud når foreldrene må arbeide. Alle som har hatt tilbud uka før påske er kontaktet og blitt spurt om de har behov for barnepass, og de som fyller de nasjonale kriteriene har fått tilbud om barnepass slik de har behov.

De nasjonale kriteriene for å få tilbud er at barnet skal være under 12 år, barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner, men der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon. Sist er det et kriterium at det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

 

 

Fortløpende informasjon om situasjonen rundt koronaviruset i Ringebu kommune: 

Fortløpende informasjon koronavirus RK

1. april Informasjon fra kommuneoverlegen

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 blir alle felles sanitæranlegg på campingplasser og overnattingssteder i Ringebu stengt for å hindre smittespredning av covid-19.

I henhold til «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot å oppholde seg på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av covid-19» forbys personer å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. For å hindre at dette blir forsøkt omgått blir forbudet utvidet til å gjelde overnatting i campingvogn og bobil.

Vedtaket er trådt i kraft og vil gjelde til vedtaket blir opphevet.

Ringebu, 01.04.20
Per Ove Hagestuen, kommuneoverlege i Ringebu

30. mars Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen er åpen mandag-fredag kl. 08:00-15:30.
Det gjennomføres testing etter de til enhver tid gjeldende indikasjoner på Ringebu Helsesenter mandag-fredag kl. 09:00-14:00 og på teststasjonen på Vinstra alle dager (unntatt lørdag) kl. 15:00-16.30.

27. mars kl 16.00 Informasjon om kommunale avgifter og gebyrer

Mange husstander og bedrifter opplever store endringer i sin økonomi. Samtidig har staten utsatt frister og vedtatt mange andre midlertidige lettelser og endringer. Skattebetaling er forskjøvet, permitterte får lønn de første 20 dager, og andre endringer og prolongeringer er varslet. Lånerenter er satt ned og bankene er fleksible med avdragsfrihet i en periode. Gudbrandsdal Energi har satt ned nettleien. Det er vedtatt fritak for foreldrebetaling i barnehage og SFO. 

Opplever du at dine inntekter svikter eller har du fått for store utgifter? Kommunen vil være ekstra fleksibel med å innvilge utsettelse på betalingsfrister og å inngå individuelle betalingsavtaler. Er din økonomi slik nå, bes du kontakte skatteoppkreveren, beskrive din situasjon, og be om betalingsavtale. Kontaktinformasjon finner du her. 

Kommunen har intensivert omlegging av fakturering av kommunale eiendomsavgifter fra kvartalsvis til månedlig fakturering, slik at abonnentene kan få fordelt utgifter best mulig gjennom året. 

Vi følger med på utviklingen framover, og det kan komme endringer. Inntil videre opprettholder kommunene de frister og forfall som gjelder. 

 
Kommunale eiendomsavgifter er hjemlet i  

Vann- og avløpsgebyr (se §3) i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12  

Renovasjonsgebyr (se §34) i forurensningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 

Feie- og tilsynsgebyr (se § 28) i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
 

Lokale forskrifter i medhold av lov: 

Lokal forskrift vedr vann- og avløpsgebyrer: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-12-20-1793  

Lokal forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-02-18-1778  

Forskrift om utvidet feie- og tilsynsordning: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-01-28-1767?q=forskrift%20tilsyn%20ringebu  

27. mars kl 15.00 Møte i kommunal kriseledelse

Kriseledelsen har vært samlet og følger situasjonen rundt koronaviruset.

Beredskapstelefonen er åpen mandag-fredag kl. 08:00-15:30.
Det gjennomføres testing etter de til enhver tid gjeldende indikasjoner på Ringebu Helsesenter mandag-fredag kl. 09:00-14:00 og på teststasjonen på Vinstra alle dager (unntatt lørdag) kl. 15:00-16.30.

Status påvist koronasmitte i Ringebu kommune

Per 8. april er 8 personer bekreftet smittet.
4 personer er av kommuneoverlegen satt i hjemmekarantene.


Arkiv over informasjon fra Ringebu kommune om situasjonen rundt koronaviruset:

Arkiv Koronavirus RK

25. mars

Nytt telefonnummer kontakttelefon for barn og unge

På grunn av stor pågang har man sett seg nødt til å bytte til et annet telefonnummer for kontakttelefonen for barn og unge.
Det nye telefonnummeret er: 948 79 895.
Dette gjelder fra onsdag 25.mars kl 08:00.

Det oppfordres for øvrig om å sende sms på enkle spørsmål, da det trolig vil senke terskelen for å henvende seg.

Det er kommunene i Midt-Gudbrandsdal som har etablert denne i samarbeid med Fylkesmannen.

24. mars

Regjeringen opprettholder tiltakene mot koronavirus

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Dette innebærer blant annet at alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt. Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
Les mer om tiltakene i regjeringens pressemelding her.

21. mars

Vakthold i hytteområder

Regjeringen har i forskrift vedtatt forbud mot overnatting på fritidseiendommer utenfor hjemkommunen. Forbudet medfører at det kan være en økt risiko for innbrudd i hyttene. Kommunen har oppfordret hyttevelforeninger til å vurdere vakthold i sine områder, og eventuelt inngå avtale om kjøp av tjenester. Venabygdsfjellet Vel har etablert en privat vaktordning for sin destinasjon. Mer informasjon om tiltak iverksatt av Venabygdsfjellet Vel kan du lese mer om på deres hjemmeside.

Politiet opplyser at de vil patruljere i hytteområdene framover. Det oppfordres til å varsle politiet hvis noen oppdager noe mistenkelig. 

For Kvitfjell kan velforeningene ta kontakt med Moen Hytteservice AS som har inngått et samarbeid med andre som driver i samme bransje og kan tilby vakt- og ettersynstjenester på hytter. 
Kontaktinfo til Moen Hytteservice AS er tlf. 472 53 528 eller e-post roy@moenhytteservice.no   

For montering av alarm kan eks. firma som Alarm & Service AS kontaktes på tlf. 974 99 000 eller e-post post@alarmogservice.no 
Dette firmaet har representanter til stede i Kvitfjell og leverer tjenester fra Verisure. Det finnes sikkert også andre firma som kan levere tilsvarende tjenester. 

De andre hytteområdene kan gjøre noe tilsvarende.  

20. mars

Kl 13:00 Informasjon om politiske møter og saksbehandling

Politiske møter og saksbehandling går sin gang i Ringebu kommune. Kommende uke vil utvalget for plan og teknisk, administrasjonsutvalget, formannskapet og levekårsutvalget avholde møter. Uka etter vil utvalg for miljø, utmark og landbruk ha møte. Alle møtene gjennomføres som fjernmøter. Møtetidspunkter og saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmesider som vanlig. Neste møte i kommunestyret er 28. april, og deretter 26. mai. Sannsynligvis vil også disse møtene bli gjennomført som nettmøter.

Ringebu kommune bestreber seg på å opprettholde en effektiv saksbehandling. Mange planlegger å komme i gang med små og store byggeprosjekter framover våren. Ikke minst i disse tider er det viktig at næringslivet kan opprettholde sin virksomhet og sysselsette flest mulig. Takket være nettbasert saksbehandling med bruk av elektroniske dokumenter går byggesaksbehandlingen, og arbeid med reguleringsplaner stort sett som vanlig.

 

Kl 14:00 Endrede åpningstider på beredskapstelefon

Lørdag 21.03:   kl. 10-16
Søndag 22.03:  kl. 10-16
Mandag 23.03. - fredag 27.03: kl. 08:00-15:30

19. mars

Ordføreren med en hilsen til alle innbyggere i Ringebu.
Les hilsenen fra ordføreren her  (PDF, 161 kB)

18. mars

Kl 15:00 Informasjon til kommunestyret og representanter i politiske utvalg

Kommunedirektøren har sendt ut informasjon til kommunestyret og representanter i politiske utvalg om status rundt koronaviruset i Ringebu kommune.  
Les informasjonskrivet fra kommunedirektøren her (PDF, 121 kB)

17.mars

Kl 12:00 Status politiske møter

Ordføreren har bestemt at neste ukes politiske møter i Utvalg for plan og teknisk, Formannskapet og Levekårsutvalget skal gjennomføres som fjernmøter. Saksdokumenter vil bli produsert som vanlig.

16. mars

Kl 11:00 Prioritering av fastlegeoppgaver

Allmennmedisinsk praksis er til vanlig åpen og uselektert med lav terskel for kontakt. I en så spesiell situasjon som landet er i nå, med sirkulerende smitte i samfunnet, utgjør det i seg selv en smitterisiko å oppsøke et sted hvor det er mange andre personer, slik som et legekontor. Tidsmessig vil man også prioritere kritiske oppgaver. Derfor vil en del vanlige fastlegeoppgaver nå bli nedprioritert inntil videre:

 • Attestarbeid for forsikringsselskap.
 • Legeerklæringer for en del ytelser fra NAV. Vi vil anmode om midlertidig utsatt frist for søknad om AAP og varige ytelser.
 • Erklæring for TT-kort, handikap-oblat og lignende.
 • Screeningundersøkelser, helsekontroller og kartlegging av risiko.
 • Årskontroller og rutinemessige kontroller av velbehandlet blodtrykk, diabetes og liknende kan utsettes eller opprettholdes med lengre intervaller enn normalt.
 • Spirometri, tonometri, audiometri.
 • Småkirurgi som ikke er strengt nødvendig.

Nødvendig behandling av akutte tilstander og forverring av alvorlig kronisk sykdom skal fortsatt være en prioritert fastlegeoppgave.

 

Kl 08:00 Koronatelefon for barn og unge

Kommunene i Midt-Gudbrandsdal (Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu) åpner en telefon for barn og unge opp til 18 år som har spørsmål eller bekymring rundt det nye Korona-viruset, Covid-19. Telefonen er kun åpen for personer under 18 år.

Telefonen er ment for de som opplever angst, stress, sorg eller annet knyttet til dette sykdomsutbruddet. De som skal betjene denne telefonen er ansatte ved Midt-Gudbrandsdal PP-kontor.

Telefonen har åpningstid fra mandag til fredag i perioden mellom kl. 08:00 og 18:00.

Nummeret som du kan ringe er: 948 79 895

Informasjonsfilm om koronavirus (rettet mot barn og unge): 

15.mars

Kl. 13.05 Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19
Ny forskrift fra Helsedirektoratet:

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19. 

Les forskriften på Lovdata 

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 5 som trer i kraft når departementet bestemmer. Forskriften gjelder frem til 1. april 2020.
Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

14. mars

Kl. 12.00 Ny lokal forskrift om forebygging av koronasmitte
For å begrense ytterligere spredningen av koronaviruset innfører kommuneoverlege Per Ove Hagestuen en forskrift som gjelder for Ringebu kommune.
Les forskriften her (PDF, 123 kB)

13.mars

Kl. 16.30 Møte i kommunal kriseledelse
Det er bekreftet 4 personer med smitte i kommunen.

Det er nå viktig at vi alle tar ansvar for ikke å spre dette viruset. Vi oppfordrer innbyggere om å gjøre en innsats for fellesskapet og overholde karantenereglene, og å ellers begrense reiseaktivitet som ikke er nødvendig.

Vi oppfordrer på det sterkeste til at barnehage- og skolebarn ikke møtes i perioden fremover, men holder kontakt på andre måter. Vi tar nå best vare på hverandre ved å ikke være sammen.

Ringebu kommune oppfordrer personer som har bostedsadresse utenfor kommunen om å ikke reise til sin fritidseiendom/hytte i Ringebu, men oppholde seg på sitt faste bosted. 

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Folkehelseinstituttet har kommet med oppdaterte retningslinjer til personer med hjemmekarantene:
Les mer på FHI sine sider

For å beskytte våre pasienter/beboere mot smitte tar vi nå ikke imot besøk ved Ringebu Omsorgssenter, Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen og omsorgsboligene på Fåvang(Omsorgen). Ved alvorlig sykdom kan besøk avtales direkte med avdelingen. Besøkende må være friske.

Publikumsmottaket på rådhuset holdes åpent med vanlig åpningstid. Dette vurderes fortløpende og stenging kan skje på kort varsel.

Medlemmer i kriseledelsen har vært rundt på matbutikkene i kommunen og gitt råd og anbefalinger om vask og hygiene i butikken.

 

Kl. 16.00 Varaordfører Kristin Teigen om koronasituasjonen

 

Kl. 16.00 Helsedirektoratet utdyper om omfattende tiltak
Helsedirektoratet vedtok 12. mars omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Helsedirektør Bjørn Guldvog gir utdypende informasjon.
Les informasjon på Helsedirektoratet sine sider

 

Kl. 15.44 Ringebu Omsorgssenter, Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen og omsorgsboligene på Fåvang tar ikke i mot besøk
For å beskytte våre pasienter/beboere mot smitte tar vi nå ikke i mot besøk ved Ringebu Omsorgssenter, Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen og omsorgsboligene på Fåvang(Omsorgen). Ved alvorlig sykdom kan besøk avtales direkte med avdelingen. Besøkende må være friske.

 

Kl. 13.30 Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset
Regjeringen legger frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon:
Les tiltakene på regjeringene sine sider.

 

Kl. 10.55 Personer som har bostedsadresse utenfor kommunen bes om å ikke reise til sin fritidseiendom/hytta
Ringebu kommune følger de anbefalinger som er gitt fra Helsedirektoratet. Det er nå viktig at vi alle tar ansvar for ikke å spre koronaviruset. Vi oppfordrer alle om å gjøre en innsats for fellesskapet og overholde karantenereglene, og å ellers begrense reiseaktivitet som ikke er nødvendig. Med bakgrunn i dette oppfordrer vi personer som har bostedsadresse utenfor kommunen om å ikke reise til sin fritidseiendom/hytte i Ringebu, men oppholde seg på sitt faste bosted. Er du allerede kommet til hytta kan du holde deg i ro der. 

Helsedirektoratet skriver på sine hjemmesider:
- Vi anbefaler at folk blir hjemme og ikke drar på hytta eller drar langt av gårde til nye lokalsamfunn.
Hensikten er å ikke spre smitte til små lokalsamfunn, sier Guldvog.

Han minner om at det holder at det kommer en person med smitte. Det å utsette flere små lokalsamfunn for smitte, er uheldig.
- Vi må huske på også at små lokalsamfunn har færre ansatte i helsetjenesten og mindre kapasitet. Husk at du også kan bli syk, derfor er det lurt å være hjemme, sier Guldvog. 

Informasjon fra Helsedirektoratet her

 

Kl. 9.45 NAV Midt-Gudbrandsdal stenger for tilfeldig besøk - utfyllende informasjon
På bakgrunn av sentrale og lokale retningslinjer har NAV Midt-Gudbrandsdal besluttet å stenge for tilfeldig besøk.
Brukerne må kontakte NAV via DinSide eller tlf. 55 55 33 33. NAV Midt-Gudbrandsdal tar deretter kontakt med bruker for å avklare aktuell sak.
Stengingen gjelder f.o.m. fredag 13. mars og t.o.m. onsdag 15. april
For mer informasjon se dette skrivet fra NAV (PDF, 105 kB)

 

 

12.mars

Kl. 19.43 Ringebu bibliotek er stengt
Hevet beredskapsnivå og økt forebyggende smitteverntiltak gjør at biblioteket er stengt på ubestemt tid. Dette gjelder også meråpent bibliotek. Det vil ikke være mulig å få hverken lånt eller levert lånt materiale mens biblioteket er stengt, dette gjelder også fjernlån.
Har du lånt bøker eller annet materiale som du skulle ha levert? Det trenger du ikke å bekymre deg for. Det vil ikke komme krav om innlevering denne perioden og ingen purrebrev vil bli sendt ut.Kl. 16.00 Informasjon fra Ringebu kommune med bakgrunn  i Helsedirektoratets tiltak
Informasjon fra Ringebu kommune med bakgrunn  i Helsedirektoratets tiltak for å hindre spredning av koronaviruset:

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner  
Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette. Ringebu kommune har allerede gjennomført disse restriksjonene tidligere denne uken.  

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling 
Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020. 

Reiser 
Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager regnet fra hjemkomstdag, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra den 27.02.2020. Det betyr at personer fra andre land enn Norden som oppholder seg i Norge også skal være i karantene i 14 dager regnet fra den dagen de kom til Norge.  

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner 
Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl. 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.
Mer informasjon om skoler og barnehager finner du her


Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud 
Helsedirektoratet har i dag den 12.03.2020 kl. 14.00 besluttet forbud mot og stenging av: 

 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs 
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. 
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 
 • Treningssentre 
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende 
 • Svømmehaller, badeland og liknende 

For mer informasjon: 
Helsedirektoret - Omfattende tiltak for å hindre sprednig av covid-19

Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler

 

 

Kl. 18.50 Politiske møter utsatt
Alle politiske utvalg avlyser/utsetter sine møter, foreløpig til og med 26 mars. Det vil bli kontinuerlig vurderinger av fremtidige møter iht nasjonale signaler.
Det undersøkes om det er mulighet for å gjennomføre noen av møtene over Skype

 

Kl. 09.04 Oppfordring om å begrense unødvendige reiser
Fylkesmannen i Innlandet har kommet med en oppfordring om at innbyggere begrenser unødvendige reiser til områder i innlandet med flere smittede samt unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands.

Kommuneoverlegen henstiller derfor innbyggere i Ringebu til å unngå reiser over kommunegrensen som ikke er nødvendig, spesielt til områder med flere smittede.

11.mars

Kl 14.32 Fylkesmannen i Innlandet anbefaler et sett felles kjøreregler for Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet anbefaler et sett felles kjøreregler for Innlandet i forbindelse med koronautbruddet. Kjørereglene er laget i samarbeid med noen av kommunelegene og ble lagt fram for alle kommunene onsdag 11.3.20.

Kjørereglene ligger på Fylkesmannen sin hjemmeside.

 

10. mars

Kl 19.11 Restriksjoner for besøkende ved Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen, omsorgsboliger og Ringebu omsorgssenter.
Det er innført restriksjoner for besøkende ved Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen, omsorgsboliger og Ringebu omsorgssenter.
Alle besøkende må ta kontakt med avdelingene på telefon før besøk.
Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til pasienter og beboere, frivillige hjelpere og andre som bidrar med aktiviteter.
Våre pasienter/beboere vil på grunn av høy alder eller sykdommer ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Helsedirektoratets råd er at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

 1. Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager. Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på FHI sine nettsider
 2. Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.
 3. Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

 

Kl 16.33 Møte i kommunal kriseledelse
Kommunal kriseledelse i Ringebu har i dag hatt nytt møte om situasjonen med Koronasmitte. Det er fortsatt bekreftet 1 smittet person i kommunen og ca 35 personer er i karantene. Kommunen er i gang med å vurdere konsekvenser for kommunalt tjenesteapparat i tiden framover ut fra forventet utvikling i smitte.  

Kommuneoverlegen registrerer med stor tilfredshet at kommunens anmodning om å begrense sosiale aktiviteter de neste 14 dagene blir fulgt opp av de fleste arrangører. Tiltak vurderes fortløpende ut fra fare for smitteoverføring. 

Kommunen har innført nye rutiner for renhold, med stedbundne renholdere. Dette for å hindre at smitte overføres mellom bygg.  

Kommunen minner om at besøkende til helseinstitusjonene må ta kontakt på telefon før institusjonsbesøk. 

Kommunen har fått melding om brudd på karantenereglene. Kommuneoverlegen har fulgt opp med direkte kontakt til den enkelte berørte, der viktigheten av å overholde karantereglene er presisert. 

Beredskapstelefonen (453 76 667) for spørsmål om Koronasmitte vil i tiden framover ha åpningstid mellom kl 10:00-22:00.  

Det er planlagt nytt møte i kriseledelsen torsdag 12.03. 

8.mars

Kl 12.25 Kommunen oppfordrer til at sosiale sammenkomster begrenses
Ringebu kommune ber alle innbyggere om å ta ekstra forholdsregler. Med bakgrunn i utviklingen i Nord-Fron kommune og i samråd med kommuneoverlegen bes alle innbyggere om å være ekstra varsomme.
Kommunen oppfordrer til at sosiale sammenkomster begrenses de neste 14 dagene.
Dette kan være bursdager, større familieselskap, treninger og konserter.

Drift av barnehager, barneskoler og ungdomsskole går som normalt.

6. mars

Kl 23.39 Påvist smitte i Ringebu kommune
Det er bekreftet ett tilfelle med smitte av koronavirus i Ringebu. Smittesporing er foretatt, og 15 personer er satt i hjemmekarantene.

5. mars

Kl. 14.52 Hjemmekarantene og isolering
Ved mistenkt eller bekreftet infeksjon med koronavirus, isoleres pasienten i hjemmet eller på sykehus, og det iverksettes nødvendig smitteoppsporing. Friske personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle, settes i hjemmekarantene, og skal ta kontakt med fastlege på telefon dersom de får hoste, feber og/eller tungpusthet.

Personer som har hjemmekarantene skal unngå nærkontakt med andre, og de skal ikke gå på jobb, skole eller i barnehage. Det er veldig viktig at folk overholder dette og ikke bidrar til ytterligere spredning av viruset.

Husstandsmedlemmer til de som er satt i hjemmekarantene kan leve som normalt, og gå på jobb, skole og i barnehage, men ved feber, hoste og/eller tungpusthet må de kontakte fastlege på telefon for vurdering, begrense sosial aktivitet og holde seg hjemme frem til nærmere avklaring.

Det er kommuneoverlegen som er ansvarlig for håndteringen av bekreftede/mistenkte tilfeller, smitteoppsporing og vurdering av hvem som skal isoleres og hvem som skal være i hjemmekarantene.


Kommunen følger de anbefalinger og råd som gis fra Folkehelseinstituttet og overordnede myndigheter. Smittevernlegen følger situasjonen løpende og har det løpende informasjonsansvaret.

Innbyggerne bes om å følge de anbefalinger som gis fra Folkehelseinstituttet og kommunelegen.

Beredskapstelefon om koronaviruset 
Ringebu kommune
Kun helserelaterte spørsmål
453 76 667
Åpningstider:
Alle dager i påsken: kl. 10:00-14:00

Kontakttelefon for barn og unge
(for personer under 18 år)
948 79 895
Åpningstider:
Mandag - fredag kl 08:00-18:00 

Kontakttelefon rus og psykisk helsetjeneste:
61 28 30 05
Åpningstider:
Torsdag 09.04 - mandag 13.04 kl. 10:00-15:00

Folkehelseinstituttets publikumstelefon:  
815 55 015

Ringebu legekontor:
61 28 39 10

Hvis du mistenker at du er smittet av viruset eller er pårørende til noen som mistenker at de er smittet, er det viktig at du ikke møter opp på legekontoret, men tar kontakt med fastlege eller legevakt på telefon.

Råd for å forebygge smitte:

 • God håndhygiene: Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vær ute blant folk. Vask hendene i 60 sekund. Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Host/nys i papirlommetørkle (som blir kasta etterpå) eller i armkroken.
 • Berør minst mulig ting/gjenstander med hendene dine. Unngå å håndhilse.
 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Unngå tett kontakt med syke personer.