Informasjon til ansatte i Ringebu kommune

Regjeringen har torsdag 12. mars 2020 vedtatt følgende:

INNBYGGERE SOM HAR VÆRT PÅ UTENLANDSREISE MED HJEMKOMST 27. FEBRUAR ELLER SENERE
Alle som har vært utenlands (utenom Norden) og kommet hjem 27. februar 2020 eller senere skal fra og med i dag 12. mars 2020 kl. 18:00 gå i karantene i 14 dager fra og med hjemkomstdagen. De dette gjelder må ta kontakt med sin nærmeste leder omgående.

KARANTENE
Ingen ansatte kan sette seg selv i karantene (med unntak av de som kommer inn under punktet over). Det er kun kommuneoverlegen som kan sette noen i karantene.

FREMTIDIGE REISER TIL UTLANDET
Regjeringen har vedtatt at alt helsepersonell forbys å reise utenlands til og med 30. april 2020. Dette kan bli forlenget. Kostnader ved avbestillinger vil bli dekket – se helsedirektoratets sider. Vi oppfordrer alle andre også om ikke å reise utenlands – det er nå viktig at vi alle tar ansvar for ikke å spre dette viruset.

ANSATTE VED BARNEHAGER OG SKOLER
Alle barnehager og skoler er fra og med kl. 18:00 i kveld stengt – foreløpig til og med 26. mars 2020.

Vi plikter å gi barn til ansatte i helsesektoren samt andre kritiske samfunnsfunksjoner barnepass. Dette vil det komme mer informasjon om i løpet av ettermiddagen. Det er også viktig at personer i risikogruppen (f.eks. besteforeldre) ikke settes til barnepass. Ansatte ved skolene skal møte på jobb fredag som vanlig. Arbeidsgiver kan ved bruk av styringsretten omprioritere de ansatte til andre oppgaver ved behov.

LØNN TIL ANSATTE OG ANDRE SPØRSMÅL ANG. TILSETTINGSFORHOLD
Det blir utbetalt lønn for hele mars på vanlig måte fredag 13. mars. Det er sikkert mange som har spørsmål om ulike ting. Vi sender ut informasjon så fort vi har mer å komme med.

KANTINER
Kantina ved rådhuset er stengt fra og med torsdag ettermiddag. Det vil ikke bli tilgang til hverken mat eller drikke. Kantinene ved Linåkertunet og Ringebu omsorgssenter holdes foreløpig åpne for beboere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

1. Kan arbeidsgiver bestride en sykemelding i karantenetiden i tilfeller hvor arbeidstaker frivillig velger å reise til land med stor smittespredning?

Dersom arbeidstaker fyller vilkårene for sykemelding vil det neppe være grunnlag for å bestride denne. Om den ansattes sykemelding er begrunnet i behov for karantene uten at vedkommende er «syk», og arbeidsgiver kan tilrettelegge for hjemmekontor, bør arbeidsgiver kontakte lege og opplyse om dette. I et slikt tilfelle kan det være grunnlag for å bestride sykemeldingen. 

2. Skal arbeidstaker ha lønn dersom vedkommende må være hjemme med barn fordi barnehage eller skole stenges?

Nav skriver på sine sider oppdatert 12. mars:

«Du kan bruke omsorgspenger hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset.

Ved stenging av barnehage eller skole vil du ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager. Dersom du for eksempel er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager.

For større barn som ikke har behov for «barnepasser» i den forstand, vil vilkårene for omsorgspenger ikke være oppfylte. Dersom det foreligger et særskilt behov for at arbeidstaker må være hjemme, kan arbeidsgiver likevel vurdere om det kan tilrettelegges for fleksible løsninger.

3. Kan arbeidsgiver nekte arbeidstaker å reise til utlandet?

Myndighetene har bestemt at helsepersonell som arbeider med pasientbehandling, forbys å reise utenlands. 

Kommunale arbeidsgivere kan i kraft av arbeidsgivers styringsrett nekte også andre ansatte, herunder helsepersonell som ikke arbeider med pasientbehandling, å reise utenfor Norden. Det saklige behovet for dette vil være at arbeidskraften behøves på arbeidsstedet eller at det ikke er mulig å tilrettelegge med ferie, hjemmekontor, avspasering eller ulønnet permisjon i den etterfølgende karanteneperioden. Dersom arbeidstaker på tross av dette reiser, vil det kunne være en ordrenekt som kan medføre arbeidsrettslige reaksjoner.

4. Kan arbeidstaker nekte hjemmekontor når vedkommende er i karantene, men ikke mottar sykepenger?

Hvis arbeidsgiver pålegger en ansatt å holde seg borte fra arbeidsplassen fordi arbeidsgiver mener vedkommende kan være smittet, vil dette i utgangspunktet ligge innenfor styringsretten ettersom det vil foreligge saklig grunn av hensyn til smittevern. Arbeidsgiver har imidlertid lønnsplikt i et slikt tilfelle. Arbeidsgiver kan i en slik situasjon pålegge hjemmekontor slik at arbeid så langt mulig utføres hjemmefra.

5. Kan permisjoner inndras under koronautbrudd?

Dette må vurderes konkret ut fra grunnlaget for permisjonen og de hensyn som kan begrunne behovet for dette.

Vi antar at det må være tale om fare for liv og helse for at permisjoner skal kunne inndras. Dette vil bero på en konkret vurdering.

6. Kan arbeidsgiver kartlegge arbeidstakers reiser til smitteutsatte land?

Arbeidsgiver kan be om at ansatte opplyser om de har reist til områder hvor det er påvist mange smittetilfeller. Vi antar at arbeidsgiver i enkelte tilfeller kan pålegge ansatte å gi slike opplysninger dersom det er et saklig behov for dette. Formålet med disse opplysningene er at arbeidsgiver må kunne vurdere om det er behov for å iverksette tilpassede tiltak for å forebygge smitte på arbeidsstedet.

7. Har arbeidstaker rett på sykepenger i arbeidsgiverperioden ved mistanke om koronasmitte?

Arbeidstaker som er eller antas å være bærer av koronaviruset, kan ha rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-4 første ledd dersom det foreligger en forsvarlig vurdering vedr. dette fra lege. Arbeidstaker vil således også ha rett til sykepenger dersom vedkommende ikke kan jobbe begrunnet mistanke om virus dersom de øvrige vilkår for sykepenger også er oppfylt.

8. Kan arbeidsgiver pålegge overtid?

Dersom det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov", kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid (arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd). Eksempler på dette kan være fravær av andre arbeidstakere for eksempel på grunn av karantene og det ikke er mulig å få tak i en vikar eller stedfortreder. Koronasmitte/-karantene kan således medføre lovlig bruk av overtid, på lik linje med andre uforutsette hendelser.

9. Har arbeidstaker som isolerer seg på eget initiativ rett på sykepenger?

Arbeidstakere som på eget initiativ velger å holde seg hjemme, og som ikke selv er smittet eller antas å være smittet av koronaviruset etter vurdering fra lege, har ikke rett til sykepenger.