Næring

Det finnes mye informasjon fra myndighetene. På denne siden har vi samlet noe av den viktigste informasjonen for næringslivet. 
Savner du noe eller har tips til viktig informasjon, send mail til Frode, så blir siden oppdatert løpende. 

Ekstra virkemiddel i forbindelse med Covid-19 i Ringebu kommune.

Kommunestyret vedtok å gi utviklingsfondet et påfyll på kr 500.000 som skal benyttes til næringstiltak for å sette i gang egne ekstratiltak i samband med Covid-19. Midlene skal brukes på tiltak som kan hjelpe eksisterende næringsliv for å stimulere til økt sysselsetting og nyskaping innen samme området, samt til økt bosetting i kommunen. Bruken av midlene kan avvike fra gjeldende vedtekter i utviklingsfondet, men må følge gjeldende nasjonale lover og retningslinjer for slik støtte. Næringer som måtte stenge ned sine forretninger pga. nasjonale krav skal prioriteres sammen med reiseliv, opplevelse og arrangement. Det delegeres til formannskapet å fastsette kriterier for tildeling.

Se kriteriene på temasiden for næring.
 

Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 10 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter

RFF Innlandet lyser ut inntil 10 millioner kroner* til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Midlene skal gå til prosjekter der bedriftene trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid og som kan gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Innovasjon kan dreie seg om blant annet forbedrede varer eller tjenester, nye prosesser eller nye måter å organisere virksomheten på.

Formålet med utlysningen er å bidra til utvikling i næringslivet i Innlandet. Det vil være mulig å søke støtte til prosjekter som er innenfor en rekke ulike bransjer og tema:

  • Reiseliv og kreative næringer
  • Industri
  • IKT/informasjonssikkerhet
  • VR/AR/digitalisering/spill/opplæring
  • Bioøkonomi
  • Tjenesteinnovasjon i offentlig sektor
  • Helse- og velferdsteknologi

Hvert prosjekt kan søke om mellom 1 og 3 millioner kroner. Det er krav om et reelt og forpliktende samarbeid mellom bedrift og en godkjent FoU-partner i prosjektet.

Søknadsfristen er 16. september og det vil være mulig å opprette søknad fra begynnelsen av august.

Se RFF sin hjemmeside for mer informasjon.

 

Delingsdugnad

NHO og store selskaper som Telenor, DNB, Posten og Norgesgruppen har gått sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Delingsdugnaden ble lansert digitalt 13. mai kl. 09.00.

Dugnaden går ut på at bedriftene åpner opp sine interne læringsressurser gratis for personer som står uten jobb grunnet koronakrisen. Læringsressursene som tilbys er alt fra webinarer til mer omfattende kurs. Kursene omfatter en rekke kompetanseområder, men flere av dem har spesielt fokus på digital kompetanse. 

Webinar og oversikt over tilgjengelige læretjenester finner du på Arbinn.no.

 

Stimulering av lokalt næringsliv

For å stimulere lokalt næringsliv i disse koronatider bevilger Ringebu kommune 6.35 mill kr til ekstra vedlikeholdstiltak og framskynder investeringer på om lag 27 mill kr. Formannskapet vedtok torsdag 16. april enstemmig innstilling til kommunestyret, som avgjør saken 28. april. Vedlikeholdstiltak på bygg omfatter utskifting av kledning og utvendig maling, utskifting av dører og vinduer, samt bytting til berøringsfri armatur i dusjer og vasker i skoler, barnehager og helsebygg. Det bevilges midler til diverse utbedringstiltak på kommunale veger, for eksempel nytt rekkverk, stikkrenner, sikringstiltak og reasfaltering.

Av investeringer bevilges midler til ny Høie bro, takutbedring og utvidet parkering på Linåkertunet, utvidelse av pågående rehabiliteringstiltak på vann- og avløpsnettet, og opprusting av kommunale veger.

Ekstra vedlikeholdstiltak og investeringer kommer på toppen av vedtatte investeringer i årsbudsjettet.

Saksopplysninger og formannskapets innstilling til vedtak kan du lese her.

 

Eksterne lenker

NAV: Informasjon fra NAV

NHO: Permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere

Folkehelseinstituttet: Fakta, råd og tiltak 

Fylkesmannen i innlandet: Løpende oppdatert informasjon


Informasjonsvideo fra NAV som tar for seg gangen rundt permitteringer:


Ringebu kommune viser til ny forskrift om forebygging av korona-smitte, pkt. 2;  "De virksomhetene som på bakgrunn av vedtakene fra Helsedirektoratet fortsatt kan holdes åpne, skal informere kundene/besøkende om viktigheten av at personer innenfor lokale/området holder minst en meter avstand til andre i hele lokalet/området til enhver tid. Virksomhetene skal opplyse om dette ved inngangen." 

Forskriften er fastsatt av kommuneoverlegen i Ringebu kommune 14. mars 2020 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

Kontaktinformasjon næring

Frode Martinsen
Næringssjef

Telefon
900 12 999

Epost
frode.martinsen@ringebu.kommune.no