Informasjon om barnehager og skoler

Spørsmål rettes til:


25.06.2021:


Vaksinering av alle vil skje etter plan i Ringebu kommune

Ringebu kommune har merket seg spørsmål om ansatte i skoler og barnehager skal få prioritet i vaksinearbeidet. Ifølge våre prognoser vil alle ned til 18 år (født 2003) få tilbud om første vaksinedose innen utgangen av uke 32 (uken før skolestart). Etter møte med statsforvalteren 24.06 vil vi vaksinere etter den oppsatte prioriteringsrekkefølgen. Vi vil ta en ny vurdering i uke 30, og eventuelt kalle inn ansatte i skoler og barnehager som ikke har fått vaksine innen dette dersom vi ser at vi ikke kommer i mål før skolestart.

 

27.05.2021: Barnehager og skoler går fra gult til grønt smittevernnivå fra og med mandag 31.05.

Regjeringen har besluttet at fra og med 27.05. skal barnehagene og skolene følge trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger i den enkelte kommune. Ringebu kommunes beredskapsledelse har som følge av det besluttet at barnehager og skoler går fra gult til grønt smittevernnivå fra og med mandag 31.05.

Grønt nivå innebærer fortsatt noen smitteverntiltak, og barnehagene og skolene velger derfor å beholde enkelte tiltak fra gult nivå fram til sommerferien. Den enkelte barnehage og skole informerer barn, elever og foreldre om dette.

Barnehagene og skolene skal ha beredskap for at de på kort varsel kan gå til gult eller rødt smittevernnivå.

 


19.01.2021: Nasjonale tiltak for smittevern på skolene
Regjeringen har besluttet at alle landets skoler, også ungdomsskoler og videregående skoler, nå skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen. Ringebu kommune har nå lavt smittetrykk. Det betyr at ungdomsskolen går fra rødt til gult nivå i trafikklysmodellen fra og med 20.januar. Barneskolene fortsetter på gult nivå som hittil.

Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep.

I de situasjonene, utenom skolen, der munnbind er anbefalt, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Et eksempel er kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet.

Her kan du lese mer om trafikklysmodellen skolene skal følge i pandemisituasjonen.15.12.2020: Informasjon om drift av barnehager og skoler
Tilfeller av  koronasmitte i Ringebu kommune har naturlig nok ført til økt bekymring og spørsmål rundt drift av barnehager og skoler. 

Regjeringens strategi og anbefalinger fra WHO er at smitteverntiltak som rammer barn og unge skal være forholdsmessig, målrettet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag. Hovedregelen er at skolene skal følge opplæringsloven som normalt. Ved gult nivå vil det ikke være nødvendig å gjøre unntak fra regelverket.

For å ivareta smittevernet ved rødt nivå kan det være nødvendig å ta bruk midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

Barnehagene og skolene har utarbeidet konkrete beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene for smittevern i den nasjonale trafikklysmodellen. Alle barnehager og skoler i Ringebu kommune er i dag på gult nivå.

Utdanningsdirektoratet sier at det skal være en høy terskel for å stenge barnehager og skoler. Hvis barn/elever eller ansatte blir smittet av korona, må andre barn/elever og ansatte som har vært i nærkontakt med personen, i karantene. Dette kan for eksempel være innen samme gruppe/klasse eller kohort. Resten av barnehagen/skolen fortsetter hverdagen som normalt på samme nivå i trafikklysmodellen. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter. Ved en uoversiktlig situasjon med flere smittede kan lokale helsemyndigheter vurdere å øke nivået fra gult til rødt.

Hvis det er behov for forebyggende tiltak, for eksempel ved mye smitte i kommunen, skal kommunen heller innføre rødt tiltaksnivå enn å stenge barnehager og skoler. Kommunen bør vurdere å stenge  bare hvis det er omfattende smitte blant barn/elever eller ansatte. Det er kommunale helsemyndigheter i samråd med nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå som innføres. Mulighet for stenging er regulert i Forskrift om smitteverntiltak (Covid-19-forskriften §12c.