Koordinator i 100% stilling i Helseregionen Sør-Gudbrandsdal

Klikk for stort bilde  Kommunalsjefgruppen i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen søker etter koordinator i 100 % stilling, med tiltredelse snarest.

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen er et interkommunalt samarbeid om primærhelsetjenester. I samarbeidet inngår Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner. Samarbeidet går bl.a. på legevakt, KAD, intermediærplasser, FACT-team, miljørettet helsevern, felles elektronisk pasientjournal (EPJ), frisklivssentral og koordinering psykisk helse/rus. Videre er det opprettet nettverk innenfor ernæring, kreft, rehabilitering, demens og velferdsteknologi.

Klikk for stort bilde Samarbeidet ledes av en gruppe på kommunalsjefnivå fra alle kommunene. Ledelse av kommunalsjefgruppen går på omgang.  Koordinator rapporterer til kommunalsjefgruppen. Oppgaver som vil tilligge koordinator:

 • Ha det daglige ansvaret for å løfte HSG som en enhet. Dette innebærer å være aktiv og interessert i bevegelser; både politiske og organisatoriske, på lokalt og nasjonalt plan.

 • Ansvar for økonomi og se til at interkommunale prosesser gjennomføres i henhold til fastlagt struktur.

 • Jobbe for å identifisere nye potensielle samarbeidsarenaer og stordriftsfordeler.

 • Koordinere prosesser; utvikling og utredninger, dra inn aktuelle ressurser i de ulike kommunene.

 • Oppfølging av de ulike utviklingssamarbeidene og være pådriver for en løsningsorientert og fremoverlent nytenkning i henhold til overordnet mandat.

 • Etterstrebe å gjøre Helseregionen synlig, både ovenfor ansatte, politikere og publikum for øvrig.

 • Tilby faste møtepunkter i de ulike kommunene for å bidra til implementering av helseregionens mål og prosjekter.

 • Være bindeledd mellom HSG og andre kommunale aktører.

 • I samarbeid med leder planlegge, koordinere og delta på møter i HSG. Legge til rette for at møtene oppleves som en input og blir en begeistringsarena, blant annet med faglig påfyll i møtepunktene. Føre protokoll fra møtene i kommunalsjefgruppen.

 • Sørge for at HSG uttaler seg aktivt og helhetlig i de saker det er aktuelt.

 • Delta aktivt i møter og møtearenaer som representant for HSG (Sykehuset Innlandet, fylkesmannen, interesseorganisasjoner, nasjonalt mm)

 • Tilrettelegge for og delta i budsjettarbeid, samt følge opp rapportering på regnskap i henhold til avtaleverket i HSG.

 • På vegne av HSG etterspørre rapportering og aktuell statistikk fra vertskommunene.

 • Jobbe med hensiktsmessige dokumentdelingsmuligheter på tvers av de samarbeidende kommunene.

Til stillingen søker vi en person med utdanning på høgskole/universitetsnivå, gjerne med spesialisering/videreutdanning innen relevante emner. Relevant arbeidspraksis/kompetanse vil også vurderes.

Det er ønske om:

 • God kunnskap om og interesse for offentlig sektor, og helsesektoren spesielt

 • God kunnskap om og erfaring fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling

 • Gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig

 • Evne til å kunne jobbe selvstendig, handlings- og resultatorientert

 • Gode samarbeidsevner mot forskjellige aktører og på ulike nivåer

 • Personlig egnethet vil vektlegges

Stillingen skal dekke de nevnte kommuner i Sør-Gudbrandsdalen, og fast arbeids-/kontorsted vil kunne avtales ut ifra søkers ønske. Gjensidig fleksibilitet vil etterstrebes. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med jobben.

Vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et bredt kompetansemiljø.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du under Ledige stillinger  

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Frode Fossbakken, tlf. 412 10 505 eller e-post frode.fossbakken@oyer.kommune.no

Søknadsfrist 31.01.2020.