Viktig melding

Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2023

Søknadsfrist 01.06.2023
Kommunestyret vedtok 14.12.2021 sak KOM-091/21 at ordningen med stimuleringsmidler for sysselsetting av ungdom / tilskudd til bedrifter som tilbyr sommerjobb til ungdom skulle legges til som en permanent ordning i årsbudsjettet.

For 2023 er det avsatt kr 300.000.                                             

Formannskapet vedtok 27.04.2023 sak 024/23 endring i kriteriene og fra og med sommeren 2023 er det dette som gjelder:

 • Ordningen omfatter private og offentlige aktører (bedrifter, organisasjoner og tjenesteeneheter) som sysselsetter ungdom fra Ringebu i skolens sommerferie. Ungdommen må ha folkeregisteradresse og bo i Ringebu kommune.
 • En arbeidsgiver kan søke om tilskudd til sysselsetting av inntil tre ungdommer.
 • Arbeidsgiver må være lokalisert i Ringebu kommune.
 • Målgruppen er ungdom i alderen 15-18 år (må ha fyllt 15 år, øvre aldersgrense gjelder de som fyller 18 år i løpet av året). Arbeidet skal utføres på dagtid/ettermiddag innenfor arbeidsmiljølovens regler.
 • Det gis tilsagn om støtte etter skriftlig søknad til Ringebu kommune innen fristen (1.juni).
 • Tilsagn gis fortløpende til potten er disponert.
 • Det utbetales støtte for inntil 4 ukers arbeid per ungdom (37,5 t/u). Arbeidsperioden skal være innenfor uke 25-33. Tilskuddet forutsetter en minimumslønn på kr. 130 per time.
 • Blir det endring av ungdom som skal sysselsettes i bedriften/organisasjonen etter at det er gitt tilsagn må det varsles kommunen innen utgangen av uke 24. Det må da framkomme opplysninger om alder og timelønn på lik linje som for den første omsøkte. Eventuelt bytte av ungdom for bruk av stimuleringsmidler det er gitt tilsagn på må godkjennes av kommunen og nytt tilsagn må gis.
 • Støtte utbetales etterskuddsvis som et regresskrav, på bakgrunn av innlevert dokumentasjon. Faktisk utbetalt lønn skal dokumenteres (kopi av lønnslipp), og det må fremkomme hvor mange timer den enkelte har arbeidet (timelister). Refusjonskrav skal leveres uoppfordret innen oppgitt frist.
 • Dersom det i regresskravet viser seg at ungdommen har arbeidet mindre enn estimert i de 4 ukene det er innvilget tilskudd for, så vil refusjonen reduseres tilsvarende.
 • Tilskudd gis med kr. 100 per time, inntil 3.750 per uke, maks kr 15.000 per ungdom.
 • Foreldre kan ikke søke om tilskudd for å sysselsette egne barn. Det kan heller ikke søkes om tilskudd for å sysselsette barn av eiere av aksjekapital for firma/bedrifter som er registrert som AS.
 • Bedrifter/organisasjoner/foretak som søker om stimuleringsmidler, får innvilget, men ikke har ungdom i arbeid likevel og ikke varsler i fra til kommunen innen utgangen av uke 24, vil ikke kunne søke tilskudd fra ordningen det påfølgende kalenderår.

SØK TILSKUDD HER

Kun søknader som er lagt inn elektronisk på dette skjemaet vil bli vurdert.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gry H. Aanna telefon 45 37 67 48 eller e-post gry.aanna@ringebu.kommune.no