Ringebu kommune har bedt NVE om teknisk bistand med erosjonsproblematikk i bekken Fåa i Fåvang

DSCN3392.JPG - Klikk for stort bilde I slutten av august ble det gjennomført befaring av Fåa, sammen med NVE og grunneiere i området. Det er nødvendig med opprydding av vegetasjon i og langs bekkeløpet. Dette er grunneiers ansvar. Kommunen bistår grunneiere med veiledning under gjennomføring av tiltaket i den grad kompetansen strekker til.

Ringebu kommune har et overordnet ansvar for beredskap og sikkerhet, også for bekker og sideelver rundt om i kommunen. I forbindelse med klimaendringer har Ringebu kommune gjennomført risikokartlegging av sidevassdrag. Risikokartleggingen blir brukt for identifisering av risikopunkter i kommunen og behov for økt beredskap under flomhendelser.

Det er viktig å kartlegge forholdene på det enkelte risikopunkt, sammen med grunneiere og NVE, som er statens fagetat på området. Dersom det avdekkes uheldige forhold, er det viktig å få gjennomført utbedringstiltak, for å redusere risiko for skader ved stor vannføring.

Ringebu kommune har ikke ansvar for skjøtsel i vassdrag, med mindre elva eller bekken går over kommunal grunn. NVE har gjort det klart at skjøtsel i vassdrag er grunneierens ansvar. Kostnadene på skjøtsel i vassdrag skal grunneieren stå for. Ringebu kommune har per dags dato ingen støtteordning for å bistå grunneiere økonomisk ved gjennomføring av tiltak i vassdrag. Privatpersoner kan søke økonomisk bistand hos NVE når kostnader på tiltaket i elv eller bekk overstiger grensen på kr 500.000. Befaringen av bekken Fåa viste behov for tiltak på samlet sett under kr 500.000.

Fåa_1.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

Fåa_2.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Marcel van der Velpen. Sist endret 08.10.2017