Viktig melding

Kommuneplanen sin arealdel - invitasjon til arealinnspill

Planprogram 2012-2024 for kommuneplanen sin arealdel ble fastsatt av Ringebu kommunestyre i k-sak 007/13. Ringebu kommune ønsker nå å få innspill til det videre planarbeidet.

Gjennom kommuneplanprosessen vil det bl. a være fokus på:

  • boligbebyggelse
  • tettstedsutvikling
  • næringsområder
  • fritidsbebyggelse


I planprogrammet (punkt 4.4) er det lagt opp strategier for prioritering av aktuelle utbyggingsområder, og strategier for områder der utbygging i utgangspunktet er lite aktuelt. Se vedlegg 1.

Informasjonsmøte:
Det blir et åpent informasjonsmøte om planprosessen og krav til innspillene torsdag 21. mars, kl. 19-21 på kantina i Rådhuset.

Krav til innspillene:
Arealinnspillene må være digitale og etter gjeldende sosi-standard. Se vedlegg 2 for mer utfyllende opplysninger.

Tidligere innsendte innspill i forbindelse med kommunedelplanprosessen for Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen vil bli ivaretatt. Gi likevel beskjed dersom innspillene ønskes endret eller tatt ut.

Innspillsfrist: 25. april 2013
Innspillene merkes med sak 08/114.

Innspillene sendes:
Ringebu kommune
Plan og teknisk
Hanstadgt. 4
2630 Ringebu kommune eller post@ringebu.kommune.no  

Spørsmål kan rettes til:
Wenche Hagestuen Dale, kommuneplanlegger: 61283096
E-post: wenche.dale@ringebu.kommune.no