Offentlig ettersyn av forslag til planprogram for områderegulering for Våla vest

Planavgrensning Våla vest 1 - Klikk for stort bilde Ved brev av 13.04.2018 ble det sendt ut varsel om oppstart av denne områdereguleringen med frist 30.05.2018 for merknader. Det kom oppfordringer bl.a. fra Fylkesmannen i Oppland om å gjennomføre en konsekvensutredning (KU) henhold til plan- og bygningslovens kap. 14 med tilhørende forskrift. Ringebu kommune har valgt å følge opp områdereguleringen med konsekvensutredning. Første trinn er da å utarbeide et forslag til planprogram og legge det ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet med de merknadene som måtte komme, blir deretter bearbeidet og endelig forslag vedtas av Ringebu kommune. Forslaget til planprogram som følger her, er utarbeidet i nær kontakt med Ringebu kommunes administrasjon. Til orientering legges ved Ringebu kommunes forutsetninger for planarbeidet i UPT-sak 073/18 av 29.08.2018.

 

 

Et forslag til planprogram skal ligge ute til offentlig ettersyn i min. 6 uker. Ettersom julen faller inn i denne perioden, settes frist for eventuelle merknader og uttalelser til 08.01.2019. 

Merknader og uttalelser sendes til: PLAN1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen eller pr. e-post til hot@p1.no. Send gjerne kopi til Ringebu kommune, Hanstadgt 4, 2630 Ringebu, post@ringebu.kommune.no.

Eventuelle spørsmål kan rettes til PLAN1 v/Halvor Tangen, tlf. 975 23 560, eller e-post hot@p1.no.

Forslaget til planprogram med vedlegg, kan også ses på PLAN1’s hjemmeside www.p1.no.