Rehabilitering av vann- og avløpsanlegg (VA) i Gunstadskogen 2020-21

Vann-, avløp- og overvannsledninger i Smiubakken, Øvermovegen og Spelmannsvegen rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021. Arbeidene utføres av entreprenør Åge Haverstad AS og arbeidene startet i mai/juni 2020.

Klikk for stort bildeKartutsnitt over Gunstadskogen. Anleggsområde og riggplass for rehabilitering av VA i 2020-21 er vist med rød strek og rosa/lilla områdemerking.

 

 

Utløsende årsak til rehabilitering i Gunstadskogen er bruk av bark i omfyllingsmassene rundt rørene da ledningene ble lagt. Bark-grøftene skaper skader på rør og setninger i grunnen ettersom barken brytes ned. Konsekvensen er også at vegbanen blir ujevn. Ved utbedring av ledningsnettet vil vegen bygges opp på nytt.

Utlevert informasjonsbrosjyre finner du også her: 

Informasjonsbrosjyre Gunstadskogen (PDF, 653 kB)

Arbeidene er påbegynt, og vil foregå hovedsakelig sommer og høst 2020. Alle arbeidene inkl. asfaltering er planlagt ferdig sommeren 2021.

Lekeplassen er avskoget og blir benyttet til riggplass under anleggsperioden. Når arbeidene er ferdige vil lekeplassen bli planert og gjort klar til å benyttes som lekeplass igjen.

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.