Organisasjon, ledelse og fornying

Lederutvikling er en kontinuerlig oppgave. God ledelse i alle ledd er avgjørende for utvikling av kommunens tjenestetilbud, for omstilling og innovasjon, og for utvikling av kommunen som en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme. I 2014 gjennomførte tjenesteledere og rådmannsledelse kompetansegivende studie med eksamen. Fra høsten 2014 har også 9 av 15 tjenesteledere og 9 avdelingsledere deltatt i ulike kompetansegivende videreutdanninger i ledelse og innovasjon.

Følgende oversikt viser et summarisk bilde av aktiviteter i 2018 når det gjelder organisasjon, ledelse og fornying.

I november 2017 vedtok Kommunestyret en Digitaliseringsstrategi for 2018-2021, (K-sak 97/17 12.12.2017).

Lean-prosesser er en metodikk for å synliggjøre og forbedre arbeidsrutiner med hensikt å etablere med rasjonell drift.

Ringebu kommune hadde 490 ansatte ved utgangen av 2018, fordelt på 362 kvinner og 129 menn.

10-faktor er en medarbeiderundersøkelse som er utviklet av KS i samarbeid med Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Fraværsstatistikk de siste tre årene.