Digitalisering

I november 2017 vedtok Kommunestyret en Digitaliseringsstrategi for 2018-2021, (K-sak 97/17 12.12.2017).

Digitaliseringsrådgiver ble tilsatt 01.05.2018 og arbeidet med utforming av Handlingsplan for digitalisering for 2018-2021 startet umiddelbart. Handlingsplanen (K-sak 70/18) ble utformet sammen med tjenesteledere og arbeidsgruppene som deltok i utforming av strategien, og ble vedtatt 11.09.18.

Det er satt av 1 mill. kr pr år til digitaliseringsarbeidet. I tillegg har flere tiltak egen bevilgning i økonomiplanen eller blir finansiert av tjenesteenhetenes egne budsjettrammer. Tiltakene som skulle dekkes over digitaliseringspotten var:

  • Oppgradere møterom og sikre opplæring i bruk av utstyr på møterom i barnehagene.
  • Utrede, avklare og implementere ny samhandlings og telefoniløsning (Planlagt ferdigstilt i 2019).
  • Etablere demorom for velferdsteknologi og etablere utlånsordning for demo-utstyr.
  • Forbedre og samordne rutiner for dokumentasjon og arkivering av medisinbruk.
  • Implementere SmartSAM-kommunikasjon.
  • Etablere sikkert system for utveksling av personopplysninger ved vaktskifter på Linåkertunet.
  • Skifte av tynnklient innen helse og omsorg for å ta i bruk ny Citrixplattform.
  • Kjøp av Ipad’er til bruk av ansatte innen helse og omsorg.

Hovedtiltaket for 2018-2019 er tiltak 2: Utrede, avklare og implementere ny samhandlings- og telefoniløsning. Dette vil påvirke samtlige medarbeidere, og føre til nye muligheter for samhandling både med innbyggere, næringsliv, politikere, eksterne samarbeidspartnere og internt i kommuneadministrasjonen.

På grunn av at handlingsplanen ble vedtatt så sent som i september ble handlingsplanåret 2018 kort, men tjenesteenhetene arbeidet med digitaliseringstiltak gjennom hele året. Rask utvikling innen fagfeltet gjør at omprioriteringer i både aktivitet og tid må kunne forventes. Handlingsplanen skal derfor revideres årlig. Ubrukte midler ved årsslutt ble avsatt i eget disposisjonsfond til bruk i påfølgende år, i tråd med kommunestyrets vedtak.

Her kan du lese mer om digitalisering i Ringebu kommune