Intern kontroll / kvalitetssikring

Skolene bruker verktøyet Vokal. I tillegg tok skolene i 2015 i bruk Utdanningsdirektoratets nyutviklede verktøy Reflex, som skal gi skole og skoleeier hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med opplæringsloven med tilhørende forskrifter.

Kommunen byttet i 2018 kvalitetssystem, fra Qm+ til Compilo. Innføringen av nytt system bidro til en økning i innsendte avviksmeldinger, og det ble foretatt en gjennomgang av eksisterende prosedyrer og retningslinjer. Vernerunder ble for siste gang gjennomført med utgangspunkt i Qm+. Fra og med 2019 blir gjennomføring av vernerunder ivaretatt av andre systemer.