Kommunen som arbeidsgiver

Ringebu kommune hadde 490 ansatte ved utgangen av 2018, fordelt på 362 kvinner og 129 menn.

Dette er inklusive de interkommunale selskapene Midt- Gudbrandsdal Brannvesen og Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap. De 491 ansatte utgjorde 359,89 årsverk. Dette inkluderer alle midlertidige tilsettinger.

Ringebu kommune har tre administrative ledernivå. Rådmannen har det overordnede ansvaret. Den enkelte tjenesteleder har et helhetlig ansvar for sitt område inkl. personalansvar for sine ansatte, men innenfor de aller fleste tjenesteområder er det også avdelingsledere som har delegert personalansvar. Myndighetsfordelingen er fastlagt i administrativt delegasjonsreglement av juni 2015.

Fellestjenesten utfører personaladministrativ bistand til tjenesteenhetene, og har spisskompetanse som tjenestelederne kan trekke veksler på, f.eks. i vanskelige personalsaker. Fellestjenestens hovedoppgave er "å spille tjenestelederne gode", og å sørge for ens praksis innenfor personalområdet.

Rådmannen har faste kontaktmøter med hovedtillitsvalgte i tråd med Hovedavtalens del B, § 1. Det er avholdt 7 kontaktmøter i 2018.

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2018 inviterte KS som vanlig til dialogkonferanse med medlemmene (kommunene) om arbeidsgiverpolitiske utfordringer. God dialog med medlemmene er avgjørende for å utforme en god medlemspolitikk og gode lønnsoppgjør. Innspill til KS i forbindelse med hovedoppgjøret for 2018 ble behandlet i formannskapet den 31.01.2018. Det ble gjennomført lokale forhandlinger høsten 2018 i kapitlene 3 og 5. Det ble ikke avsatt midler til lokal pott i kap. 4 under det sentrale oppgjøret.

Totalt sett har kommunen i 2018 et nærvær på 91,7 %, hvorav 1 % er egenmeldt og 7,3 % er legemeldt sykefravær. Fraværet har dessverre økt med 2 prosentpoeng fra 2017 uten at vi har noen klar formening om hva dette kan skyldes.

Ringebu kommunes overordnede arbeidsgiverpolitikk med tilhørende handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret (K-sak 43/14), i møte 17.06.2014. Arbeidsgiverpolitisk handlingsplan konkretiserer aktuelle tiltak som skal bidra til å realisere den overordnede arbeidsgiverpolitikken. Handlingsplanen foreligger i et arbeidsdokument, som revideres jevnlig og det skal rapporteres til AMU.

Det er i 2018 gjennomført flere samlinger med intern opplæring av ledere på ulike temaer innen personalforvaltning. Dette for å sikre lik forståelse for regelverk, retningslinjer og praksis.

Det er gjennomført IA samarbeidsmøter mellom personalavdeling, NAV Ringebu, NAV arbeidslivssenter, bedriftshelsetjenesten og hovedvernombudet. Formålet med disse møtene er å skape en arena for å nå målene i kommunens arbeidsgiverpolitikk, ved å dele kunnskap, drøfte prinsipielle saker og fremme et mer inkluderende arbeidsliv. Dette samarbeidet er unikt og godt. Personalavd. har også i 2018 fokusert på veiledning og rådgivning når det gjelder nærværsarbeid, spesielt innen helse- og omsorgsektoren hvor fraværet har vært høyest. Det har likevel ikke vært mulig å gjennomføre like mye intern opplæring, så hyppige møter og gi like god oppfølgning ut til enhetene da personalavdelingen har manglet et årsverk i 10 mnd i 2018. 

Frisk HMS bedriftshelsetjeneste har levert tjenester på oppdrag i 2018. Årsrapporten, behandlet i arbeidsmiljøutvalget, viser at det er lagt ned arbeid på mange områder i organisasjonen. Det er forbrukt et høyere antall timer totalt gjennom 2018 (22,5 t mer) enn i 2017, og det har vært sju flere oppmøter. Tjenesteenheten hjemmebaserte tjenester har brukt flest timer i 2018. Dette er på grunn av økt fokus på kurs i kommunikasjon og samarbeid, samt vold og trusler i arbeidslivet. Innen plan og teknisk har alle ansatte innen vaktmestertjenesten og veg/vann/avløp vært inne til målrettet arbeidshelseundersøkelse og vaksinering.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har i 2018 hatt 4 møter og 22 saker har vært behandlet. Det er utarbeidet egen årsmelding for AMU. Ambisjonen om å styrke arbeidsmiljøutvalgets rolle og øke aktiviteten for arbeidsmiljøutvalget i 2018 synes å være ivaretatt, da det er en jevn økning av saker til behandling. Vedtatte årshjul for utvalget sikrer flere drøftinger av viktige tema for å skape helsefremmende arbeidsplasser. Det har også vært lagt vekt på opplæring av AMU i 2018. Det er gjennomført kurs for alle medlemmene.

Den 27. november ble kantina i rådhuset pyntet til fest. Anledningen var den årlige hedringen av ansatte med 25 års tjenestetid i kommunen. Det var i alt 9 jubilanter i 2018, og av disse hadde 7 anledning til å delta på markeringen.

leder og verneombud gjennomfører årlig en fysisk vernerunde på alle enheter i kommunen. Ved bruk av Google-skjema sendes det ut en sjekkliste til ansatte og ledere. Deretter fås den fysiske vernerunden på det enkelte verneområdet. Det utarbeides rapporter og iverksettes hensiktsmessige tiltak for å sørge for å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Det har også i 2018 vært lagt vekt på forebygging av vold og trusler. Hensikten med tilsynene er å kontrollere og bidra til at virksomheten arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å forebygge forekomsten av vold, trusler og trakassering, herunder de arbeidsbetingelsene som er av betydning for dette. Kvalitetssystemet er viktig for Ringebu kommunes troverdighet. Innbyggere, brukere, medarbeidere, politikere og andre berørte skal ha tillit til vår leveranse og forvaltning av fellesskapets ressurser. Kommunens kvalitetssystem er et verktøy for å legge til rette for tillitsskapende forvaltning. Kvalitetssystemet skal være et hjelpemiddel som beskriver arbeidsoppgavene og hvordan disse skal utføres. Dermed reduseres sårbarheten ved utførelsen av oppgaver, personavhengigheten minimeres, og nyansatte kan komme raskt inn i jobben. Dette er viktig for å sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne og for å opprettholde den kvaliteten som de utførte tjenestene skal ha. Målet med kvalitetssystemet er at alle medarbeidere skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til avtalt nivå, metode, standard og kvalitet. Kvalitetssystemet er et viktig verktøy for at rådmannen skal oppfylle krav i henhold til kommunelovens bestemmelser i § 23: "Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser ,og at den er gjenstand for betryggende kontroll".

Kvalitetssystemet skal også ivareta Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

De siste årene har kravene til internkontroll økt, og nye behov melder seg. Dette gjelder både kontroll på drift, avvik, kvalitet, utvikling og leveranser, risikoanalyser, og muligheten for å ha god oversikt over kommunens samlede aktiviteter. Det gjennomføres en rekke statlige tilsyn og ved disse etterlyses bruk av kvalitetssystem, herunder at kommunen skal kunne legge frem gode rapporter og dokumentere kvalitet i det vi utfører. Det er rådmannens inntrykk at dette vil få et større fokus fremover.

Ringebu kommune innførte i 2018 Compilo som nytt kvalitetssystem. Implementeringen startet i september 2017, og i løpet av 2018 har kommunen implementert ulike moduler av kvalitetssystemet. Compilo består i vesentlige deler av en dokumentbase med prosedyrer og retningslinjer, en avviksbehandlingsmodul, et risikoanalyseverktøy og årshjul. Systemet er både nyttig og anvendelig når det gjelder avvikshåndtering og styring av internkontrolloppgaver, og kommunen ser at vi kan få god effekt ved bruk av systemet.