Likestilling og inkluderende arbeidsliv

I Ringebu kommune består rådmannsnivået av rådmannen og to kommunalsjefer. Kommunen har 15 tjenesteledere ved utgangen av 2018, inklusive fire interkommunale samarbeidsordninger og NAV Ringebu. Av disse er sju menn og åtte kvinner.

1. Kjønnsfordeling faste stillinger pr. enhet i 2018

Kjønnsfordeling faste stillinger 2018
Enhet Kvinner % Menn %
Rådmannen 2 67 1 33
Strategi og utvikling 1 25 3 75
Fellestjenesten 12 86 2 14
Kultur 11 73 4 27
Ringebu skole 17 77 5 23
Fåvang skole 24 92 2 8
Ringebu ungdomsskole/VO 17 65 9 35
Barnehagene 30 91 3 9
Helse og mestring 59 86 10 14
Hjemmebaserte tjenester 92 92 8 8
Linåkertunet 53 100 0 0
Plan og teknisk 24 47 27 53
NAV 4 100 0 0
MGRS 8 89 1 11
MGBV 6 100 0 0
MGR 1 7 13 93
MGB 0 0 41 100

 

2. Kjønnsfordeling lønnsstatistikk i snitt årslønn for årene 2017 og 2018

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk 2017 og 2018
Lønnsplassering Kvinner 2017 Menn 2017 %-vis forskjell menn-kvinner Kvinner 2018 Menn 2018 %-vis forskjell menn-kvinner
Kap 4 - uten lærere 425.823 416.752 -2,2 430.454 419.323 -2,7
Kap 4 - kun lærere 531.093 528.990 -0,4 539.456 544.458 0,9
Kap 5 685.666 743.800 7,8 724.444 753.812 3,9
Kap 3.4.2 - avd.ledere 555.311 493600 -12,5 587.909 566.200 -3,8
Tjenesteledere/ ledere interkomm. 649.750 719.714 9,7 680.889 741.500 8,2

 

3. Kjønnsfordelt statistikk på heltids- og deltidsansatte i 2017 og 2018

Kjønnsfordelt statistikk heltid-deltid 2017-2018
Kjønn Deltid 2017 Andel i % Fulltid 2017 Andel i % Deltid 2018 Andel i % Fulltid 2018 Andel i %
Menn 57 21 % 76 38 % 54 19 % 75 36 %
Kvinner 511 79 % 123 62 % 225 81 % 136 64 %

 

Iverksatte og planlagte likestillingstiltak
Lederne har i tillegg til fellesstatistikken over, en statistikk for egen enhet. Den enkelte leder beskriver iverksatte og planlagte likestillingstiltak under årsberetning for sin enhet.

Pensjon og uføre
Oversikt over tilgang og avgang antall for Ringebu kommune siste 5 år

Pensjon og uføre 2014-2018
Fra ytelse Til ytelse 2014 2015 2016 2017 2018
Aktiv Delvis ufør 6 3 4 3 2
Aktiv Delvis AFP 62-64 1 1 1
Aktiv Delvis AFP 65-66
Aktiv Ufør 2 5 4 1
Aktiv AFP 62-64 3 1 2 1
Aktiv AFP 65-66 2 1 1 1
Aktiv Aldersp. (85-årsregelen) 2 1 3
Aktiv Delvis pensjon (85-årsregelen) 1
Aktiv Delvis alderspensjon 1
Aktiv Alderspensjon 3 2 1 2
Aktiv Død 1
Delvis ufør Ufør 6 3 1 1 1
Delvis ufør Aktiv 2 1 3
Delvis ufør Alderspensjon 3 1
Ufør Aktiv 1
Ufør Alderspensjon 2 10 4 6 4
Ufør Død 1
Delvis AFP 65-66 Delvis alderspensjon
Delvis AFP 65-66 Alderspensjon 1
AFP 65-66 Alderspensjon 6 3 2 6 2
Aldersp. (85-årsregelen) Alderspensjon 1 2 1 1 1
Aldersp. (85-årsregelen) Død
Delvis alderspensjon Alderspensjon 2 4 1
Delvis alderspensjon Død 1
Alderspensjon Død 5 7 4 6 7

Oversikten over viser tilgang og avgang fra aktive ansatte til ulike typer ytelser de siste 5 årene. Det kan se ut som at det er ganske stabile tall på de fra aktive til uføre. Antallet for fra delvis ufør til ufør har blitt redusert. Målet i arbeidsgiverpolitiken med at færre skal ta ut AFP er nådd for 2018.

Når det gjelder alderssammensetning i kommunen så har kommunen som organisasjon en høyere andel ansatte i alderen mellom 45 og 64 år, enn både Oppland og KLP området for øvrig. Dette gjelder innenfor alle yrkesgrupper. Flest ansatte finner man i aldergruppene 55 og 61 år.

Dette kan være viktig informasjon og danner et inntrykk av fremtidige utfordringer knyttet til rekruttering og uttak av pensjon. Oversikten kan også være nyttig i forbindelse med pensjonsplanlegging, livsfasepolitikk og annet HMS-arbeid.

Sosiale og helsefremmende tiltak
Det har i 2018 ikke blitt arrangert felles sosialt tiltak for alle ansatte.

Ved å lese organisasjonens kvartalsvise nærværsrapporter som ligger her, under protokoll fra arbeidsmiljøutvalget, danner man seg fort et inntrykk av hvordan kommunen jobber for å skape helsefremmende arbeidsplasser. Her presenteres statistikk, analyse, samt ulike tiltak som går på helse, miljø og sikkerhet.