Medarbeiderundersøkelsen

10-faktor er en medarbeiderundersøkelse som er utviklet av KS i samarbeid med Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Det er en kort og konkret undersøkelse, der medarbeidere og ledere svarer ved å ta stilling til i alt 36 påstander, dvs. tre-fem påstander for hver av de ti faktorene. Undersøkelsen bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Den er konkret og avgrenset til ti faktorer som er dokumentert viktige. Det skal ta kort tid å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert og fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Den er utviklingsorientert og måler faktorer som ledere og medarbeidere kan påvirke, og som skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons-, og lederutvikling.

De 10 faktorene som inngår er:

  • Indre motivasjon
  • Mestringstro
  • Autonomi
  • Bruk av kompetanse
  • Mestringsorientert ledelse
  • Rolleklarhet
  • Relevant kompetanseheving
  • Fleksibilitetsvilje
  • Mestringsklima
  • Prososial motivasjon

Medarbeiderundersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner. Undersøkelsen vil bli gjennomført hvert andre år, og ble for andre gang gjennomført i februar 2018. Det er utarbeidet en plan for oppfølging, både på organisasjons- og tjenesteenhetsnivå.

66 % av de ansatte besvarte undersøkelsen i 2018, noe som er en liten nedgang fra 72 % i 2016.

Samlet resultat for kommunen viser at det kun er to faktorer med nedgang fra undersøkelsen i 2016. Dette gjelder faktorene bruk av kompetanse og mestringsklima, og nedgangen er beskjedne 0,1 poeng. På de andre faktorene ligger kommunen enten likt, eller har 0,1 poeng bedre score i 2018 enn i 2016.

I etterkant av at medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført har tjenesteenhetene jobbet aktivt med resultatene. Enhetene ble utfordret på å velge ut to faktorer som de skulle jobbe med frem til neste medarbeiderundersøkelse (2020). Evaluering og status på hva som gjøres i den enkelte tjenesteenhet er jevnlig et tema i lederforum. Det vises til kommentarer under hver tjenesteenhet.

Resultat for Ringebu kommune (snitt for landet i parentes):

Ringebu kommune Medarbeiderundersøkelsen
Målemetode Ringebu Norge
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 66 %
1. Indre motivasjon 4,3 (4,3)
2. Mestringstro 4,3 (4,4)
3. Autonomi 4,3 (4,3)
4. Bruk av kompetanse 4,2 (4,3)
5. Mestringsorientert ledelse 3,9 (4,0)
6. Rolleklarhet 4,3 (4,3)
7. Relevant kompetanseutvikling 3,8 (3,7)
8. Fleksibilitetsvilje 4,5 (4,5)
9. Mestringsklima 4,1 (4,1)
10. Prososial motivasjon 4,7 (4,7)