Organisasjon, ledelse og fornying

Lederutvikling er en kontinuerlig oppgave. God ledelse i alle ledd er avgjørende for utvikling av kommunens tjenestetilbud, for omstilling og innovasjon, og for utvikling av kommunen som en attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme. I 2014 gjennomførte tjenesteledere og rådmannsledelse kompetansegivende studie med eksamen. Fra høsten 2014 har også 9 av 15 tjenesteledere og 9 avdelingsledere deltatt i ulike kompetansegivende videreutdanninger i ledelse og innovasjon.

Lederne i kommunen har i løpet av de siste 3-4 år gjennomført ledelsesutviklingsstudier og avlagt eksamen med til sammen mer enn 1000 studiepoeng. I tillegg har flere av lederne gjennomført studier uten eksamen.

Fra januar 2017 ble det opprettet eget lederkapittel i kap 3.4.3 i HTA for avdelingsledersjiktet. Etter lokal prosess ved forrige årsskifte ble plassering i nytt kap 3.4.3 avklart. Oppstart av lederutviklingsprogram for avdelingsledere, tjenesteledere og rådmannsledelsen skjedde i mars 2018, med avslutning med eksamen i april 2019.

Det er utarbeidet intern lederhåndbok, med bl.a. rolle- og ansvarsavklaringer, definerte prinsipper for ledelse og begrepsavklaringer. Det inngås årlige lederavtaler med kommunalsjefer og tjenesteledere. Det holdes jevnlig møter i fag- og ledernettverk. Det avholde årlige temadager og ledersamlinger, alt for å sikre god samhandling på tvers i organisasjonen og utviklingen av en felles, samlende og framoverlent organisasjonskultur.

Brukerrådene leverte innspill til kommunestyrets dialogkonferanse som ble arrangert i juni. Dialogkonferansen markerte oppstart av prosessen med utarbeiding av økonomiplan. Egne brukerrådsforum vår og høst bidrar til å styrke innholdet i ordningen med brukerråd.