Overordnet planlegging

Kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2016 (K-sak 115/16) og inneholder en plan for planarbeid i kommunestyreperioden. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 ble vedtatt videreført uten endringer.

Arbeid med kommuneplanens arealdel ble ført videre i 2018. En viktig milepæl ble nådd ved sluttbehandling i kommunestyret 19. juni 2018 (K-sak 59/18). Arealplanen ble vedtatt med rettsvirkning for mesteparten av kommunen. Fjellområder med foreslått hyttebygging hadde fortsatt innsigelser, og ble ikke vedtatt med rettsvirkning. Fylkesmannen gjennomførte mekling i april 2018. Meklingen førte ikke fram og planen ble sendt til departementet til avgjørelse. Avgjørelse ventes våren 2019.

Det har gjennom året blitt rapportert kvalitets- og utviklingsplan for helse og omsorg og for skolene. 

Kommunestyret vedtok gjennomføring av hovedprosjekt Masterplan for Ringebu prestegard og Ringebu stavkirke i november 2016 (K-sak 105/16). Prosjektet går over 4 år, og prosjektleder begynte på nyåret i 2018.

Kommunestyret vedtok kulturminneplan i oktober 2018 (K-sak 90/18).

Kommunestyret godkjente i desember 2018 revidert interkommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet (K-sak 100/18).

Kommunestyret godkjente i mars 2018 etablering av regionalt NAV-kontor i Midt-Gudbrandsdal (K-sak 13/18), med kontor i Nord-Fron. Samtidig ble det vedtatt etablering av ny samarbeidsordning for barnevern (Ringebu) og flykningetjeneste (Sør-Fron). Planlegging pågikk gjennom 2018 og alle tre ordningene ble iverksatt pr. januar 2019.

Her kan du se planoversikt i fullstendig form. LENKE