Rådmannens innledning

Klikk for stort bildeRådmannen legger med dette fram årsberetning for 2018. Årsberetningen skrives for kommunestyrets medlemmer, som tilbakemelding om virksomheten i året som har gått. Årsberetningen bør ha verdi ut over dette. Målet er å gi en kortfattet status på ulike områder, og gjøre gode vurderinger knyttet til det som er oppnådd i året. Hva har vi lært og hva bør vi gjøre annerledes ut fra lærdommen?

Vurderingene vil inngå som grunnlag for politiske drøftinger om kursjustering og omprioriteringer. Årsberetningen er til hjelp for kommunestyre og administrasjon i planlegging av neste økonomiplan og årsbudsjett. Kommunens fornyingsarbeid vil påvirke utforming og innhold i årsberetningen i åra framover. Nye krav til rapportering knyttet til investeringer har økt årsberetningens omfang og har medført at presentasjon av utvalgte Kostra-tall utgår.

Årsregnskapet for 2018 er avlagt med et regnskapsmessig resultat på kr 0, etter strykninger. Netto driftsresultat for 2018 utgjør 0,2 % av brutto driftsinntekter, identisk med opprinnelig budsjett. Anbefalt norm for sunn kommuneøkonomi er et resultat over tid på 1,75 %. Selv med 0-resultatet økte disposisjonsfondet fra 2017 til 2018, gjennom mer avsetning til fond enn bruk av midler fra fond.

Samlet forbruk på tjenesteområdene i 2018 var 2,1 mill. kr over budsjett. En del enheter hadde mindreforbruk, mens noen få hadde større merforbruk. Interkommunale samarbeid i Midt-Gudbrandsdalen har et mindreforbruk på 0,3 mill. kr. Skatt, rammetilskudd og finans endte opp med et mindreforbruk, etter korreksjon pensjon, på 1,8 mill. kr.

Kommunen har opplevd en god vekst i skatteinntekter de siste årene. I 2014 hadde Ringebu en skatteinntekt per innbygger på 74 % av landssnittet. I 2015 økte dette til 78 % og i 2016 og 2017 til ca 80 %. For 2018 ble skatteinngangen 81,2 % av landssnittet. Ringebu har altså hatt en skattevekst som er større enn landsgjennomsnittet de siste årene. Mesteparten av økningen blir samordnet nasjonalt i inntektssystemet, ved at kompensasjon i skatteutjamningsordningen gir mindre uttelling, men like fullt er det gledelig med skattevekst, fordi det vitner om lav arbeidsledighet og at næringslivet går godt.

Folketallet viste i 2018 en reduksjon fra 4.454 til 4.425, som utgjør -0,7 %. Det ble født 33 barn i Ringebu kommune i 2018 (mot 32 året før).

2018 medførte en økning i sykefraværet i forhold til året før. Samlet fravær i 2018 ble 8,3 %, som er en endring fra 6,7 % i 2017. Sykefraværet koster mye og betyr tapte dagsverk, det gir en ekstra belastning på de medarbeidere som er til stede på arbeidsplassen, og det betyr mer vikaradministrering for lederne. Fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser vil bli styrket ytterligere i tida som kommer.

Tjenestelederne utgjør kommunens viktigste ledernivå og er avgjørende for at kommunen skal lykkes. Tjenestelederne har et stort handlingsrom og et helhetlig ansvar for sine områder. Tjenestelederne er konstruktive medspillere i videreutvikling av kommunen og kommunens tjenester. God lederkompetanse og trygghet i rollene bidrar til en organisasjonkultur som støtter innovasjon, omstilling og felles løsning av felles utfordringer. Rådmannen vil gi ros til tjenestelederne og alle ansatte for god innsats også i 2018, og med vilje til å løse utfordringene. Innsatsen gir resultater!


Per H. Lervåg
rådmann