Viktig melding

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ. Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og kan komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Som rådgivende organ, vil rådet hovedsakelig jobbe med saker på et overordnet nivå, for eksempel budsjett og kommuneplaner. Rådet skal komme med innspill til saker som skal behandles i kommunen, slik at synspunktene og behovene til personer med funksjonsnedsettelse blir synliggjort og er del av saken før det tas en avgjørelse. Det er opp til kommunen å fatte vedtak i de enkelte sakene. Rådets anbefalinger i den konkrete saken vil være en del av beslutningsgrunnlaget. Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Rådet skal jobbe med et bredt utvalg av saker som er knyttet til FN-konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, CRPD.

Det vil være mange saker i en kommune/fylkeskommune som angår personer med funksjonsnedsettelse. Spesielt vil det gjelde saker om likestilling, likeverdig tilgang til kommunale tjenester og saker om universell utforming/tilgjengelighet.

Rådet kan for eksempel jobbe med saker knyttet til retten til et selvstendig liv på områder som:

  • barnehage
  • skole og utdanning
  • arbeidsdeltakelse
  • helse- og omsorgstjenester
  • plan og bygg / uteområder
  • transport
  • kultur og fritid

Rådet består av 5 personer (samt varamedlemmer).Medlemmene er valgt inn politisk eller gjennom en brukerorganisasjon og velges for 4 år om gangen.

Rådets møteplan og medlemmer

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Reglement for folkevalgte organ i Ringebu kommune (PDF, 629 kB)

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ i Ringebu kommune (PDF, 615 kB)