Kommunereformen

Resultatet for Midt-Gudbrandsdalsutredningen:

Nei: 74,5 %
Ja: 25,7 %
Fremmøteprosent: 54,8 %

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Fylkesmannen veileder og KS bistår i disse prosessene. Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Etter politiske drøftinger gjennom det meste av 2014 valgte Ringebu kommunestyre i januar 2015 å utrede én ny kommune sammen med Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Arbeidet har pågått gjennom året. Fagpersoner fra de fire kommunene har lagt ned stor innsats i utredninger, det har vært flere samlinger for kommunestyrene og formannskapene. Våre folkevalgte har etter sommeren drøftet og utformet forslag til intensjonsplan for en ny kommune.

Det ble gjennomført innbyggerundersøkelse i september. 29.10.2015 vedtok alle fire kommunestyrene å avslutte prosessen, fordi en innså at oppslutningen om å danne en ny kommune ikke var til stede i tilstrekkelig grad. Planlagt folkeavstemning ble avlyst. Forslaget til intensjonsplan blir lagt fram for kommunestyrene 26.11.2015 til orientering. Alle dokumenter knyttet til utredningsarbeidet finner du her.

Ringebu kommunestyre besluttet sommeren 2015 også å delta i utredning av en ny kommune i midtdalen, sammen med Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Kommunestyrene vedtok en plan for dette arbeidet i oktober, med oppstart av politiske drøftinger etter at nye kommunestyrer er på plass i november.

Planprosessen tar sikte på folkeavstemning i de tre kommunene i siste halvdel av mai 2016. Før den tid skal det utformes en intensjonsplan for en ny kommune.  Dokumenter knyttet til utredning av ny kommune i midtdalen finner du her.