Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i Nav

Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i Nav

Du kan søke om økonomisk stønad hvis du er ute av stand til å sørge for ditt livsopphold eller dekke faste nødvendige utgifter (som for eksempel boutgifter )  Hjelp skal ytes uavhengig av årsak til at en vanskelig økonomisk situasjon har oppstått. Hjelp ytes etter en individuell vurdering av søkerens/husstandens situasjon.

Det kreves at du først benytter andre inntektskilder i stedet for økonomisk stønad dersom du har muligheter til dette. Det kreves også at du samarbeider med NAV om en nærmere avklaring av hjelpebehov og aktuelle tiltak , for at du raskest mulig skal kunne komme ut i jobb og klare deg selv.

For personer som av ulike årsaker har fått nedsatt arbeidsevne og har behov for bistand på flere områder for å komme seg ut i arbeidslivet kan kvalifiseringsprogrammet være et aktuelt tiltak

Det kreves også at du dokumenterer husstandens inntekter og utgifter enten du bor alene eller sammen med samboer eller ektefelle.

Søknad m/veileder for utfylling fås ved henvendelse til NAV-kontoret. Utfylt søknad med dokumentasjon leveres NAV Ringebu.

 For mere informasjon se under sosiale tjenester  eller kontakt NAV Ringebu på tlf 55553333