Kulturmidler til lag og foreninger og støtte til kulturanlegg

Klikk for stort bildeTilskudd kan søkes fra følgende poster 

Tilskudd til lag og organisasjoner kr. 350 000 

Tilskudd til kulturanlegg/nærmiljøanlegg kr. 25 000

Søknadsfrist 15. mars og endelig.

I møte 19.01.05 vedtok utvalget for kultur- og oppvekst (nå Levekårsutvalget) følgende retningslinjer for utdeling av kulturmidler:

Organisasjoner i Ringebu kommune som arbeider med kultur- og idrettsformål som kommer innbyggerne til gode, og som fremmer interessen for, og bedrer kultur- og idrettsmiljøet i kommunen er berettiget til tilskudd.

Søknader skal fremmes av foreningens lokale avdeling innen kommunen. Søknaden skal undertegnes av foreningens leder eller kasserer.

Ved fordeling av midler prioriteres barn, ungdom og svake grupper.

Følgende krav stilles til at en organisasjon skal være berettiget til tilskudd:

1. Organisasjonen skal ha minst 5 medlemmer.

2. Foreningen/laget skal avholde årsmøte hvert år og skal legge frem godkjent  årsmelding og regnskap fra siste regnskapsår innen søknadsfristen for kulturmidlene.

3. Søknader fra foreninger/lag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund, skal  sendes gjennom Idrettsrådet.

4. Kommunen (kulturkontoret) har til enhver tid rett til å undersøke om grunnlaget for tilskudd er tilstede, og hvordan bevilgede midler brukes. Tilskudd som utbetales på feilaktige premisser medfører tilbakebetalingsansvar. De kommunale kulturmidlene fordeles en gang i året med søknadsfrist 15.mars.

Du søker elektronisk under fanen selvbetjening på vår nettside eller fra linken under.  Papirsøknad kan fås ved henvendelse til anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no, tlf. 92463739. Årsmelding, godkjent regnskap fra virksomhetens siste driftsår, budsjett for inneværende år og medlemsliste med navn som viser medlemmer 0-25 år skal vedlegges søknaden. 

Nytt fra søknadsåret 2019:
I forbindelse med Ringebu kommunes arbeid som "trafikksikker kommune"  er handlingsplanen for kultur følgende:

 

  • Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger om å innarbeide retningslinjer for sikker transport i sine planer.

     

  • Informere alle mottakere av kulturmidler om vedtatt trafikksikkerhetsplan og med oppfordring om at laget/foreningen innarbeider retningslinjer for sikker transport i sine planer.
    Søkere bekrefter via egen bekreftelsesrubrikk på elektronisk søknadsskjema at retningslinjer er innarbeidet.


Link til elektronisk søknadsskjema

ta kontakt med anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no tlf. 92463736 hvis du ikke har anledning til å benytte elektronisk søknadsskjema