Ekstra virkemiddel i forbindelse med Covid-19

Søknadsfrist: 21.06.2020

I følge vedtak i kommunestyret 26.05.2020 skal utviklingsfondet gis et påfyll på kr 500.000 som skal benyttes til næringstiltak for å sette i gang egne ekstratiltak i samband med Covid-19. Næringer som måtte stenge ned sine forretninger pga. nasjonale krav skal prioriteres sammen med reiseliv, opplevelse og arrangement. Det delegeres til formannskapet å fastsette kriterier for tildeling.

Kriterier for tildeling:

1. MÅLSETTING:

Midlene skal brukes på tiltak som kan hjelpe eksisterende næringsliv for å stimulere til økt sysselsetting og nyskaping innen samme område, samt til økt bosetting i kommunen. Bruken av midlene kan avvike fra gjeldende vedtekter i utviklingsfondet, men må følge gjeldende nasjonale lover og retningslinjer for slik støtte. Alle tiltak som får støtte bør gi grunnlag for økonomisk vekst og utvikling. Det skal likevel være slik at stimuleringstiltak også blir vektlagt.
 

Næringer som måtte stenge ned sine forretninger pga. nasjonale krav skal prioriteres sammen med reiseliv, opplevelse og arrangement.
 

2. PRIORITERING:

Utviklingsfondsmidlene skal benyttes til ekstratiltak i samband med Covid-19.

 1. Støtte kan gis til bedrifter, nettverk (minst 4 deltagende bedrifter), nærings og/eller markedsforeninger, hjemmehørende i Ringebu kommune.
 2. Til bedrifter som måtte stenge pga. nasjonale krav skal prioriteres. De bedriftene som ikke kom inn under den nasjonale ordningen prioriteres før bedrifter som har mottatt nasjonal støtte.
 3. Støttebeløp til enkelt bedrifter begrenses til maksimalt 50.000, nettverk, markedsforeninger etc. begrenses til kr 120.000
 4. Dersom bedrifter som konkurrerer direkte med andre eksisterende bedrifter innen kommunen søker om støtte, skal det tas hensyn til dette under vurderinga.

Søkeren plikter å gi de opplysningene kommunen ber om i samband med saksbehandlinga av søknaden.

 

3. SØKNADEN:

Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 21. juni 2020.

Søker skal erklære at vedkommende har gjort seg kjent med regelverket og at foretaket faller inn under ordningen. Søker skal bekrefte at opplysningene er riktige, at de kan dokumenteres og at det på forespørsel kan legges frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal også bekrefte at vedkommende er kjent med at det kan bli ilagt straff eller administrativ sanksjon dersom det er gitt uriktig eller ufullstendig opplysning, eller det unnlates å gi pliktig opplysning.

Søknader om støtte skal sendes i egen individuell søknad, og skal så langt råd er inneholde opplysninger om:

 1. Personalia fra ansvarlig for virksomheten.
 2. Beskrivelse av virksomheten og det omsøkte prosjektet. (Forretningsplan).
 3. Hvordan bedriften står økonomisk, hvordan har Covid-19 pandemien påvirket bedriften.
 4. Kapitalbehov. (Spesifisert oversikt over alle kostnader ved omsøkt prosjekt)
 5. Finansieringsplan for omsøkt prosjekt.

 

4. STØNADSFORM:

Støtte blir gitt i form av tilskudd. Søkeren mottar eget tilsagnsbrev med spesifiserte opplysninger om krav som må oppfylles før utbetaling av tilskudd kan skje. (Pkt.5) Tilskuddet skal normalt utbetales når hele tiltaket er gjennomført i tråd med godkjent søknad, og alle utgifter er dokumenterte.

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt hvis planer/tiltak ikke blir gjennomført i samsvar med søknaden.

Tilskuddet, eller deler av dette, kan også kreves tilbakebetalt hvis virksomheten blir solgt eller avviklet innen 1 år etter tilsagn er gitt.
 

5. STØTTEVILKÅR:

Støtten gis til tiltak som kan hjelpe eksisterende næringsliv for å stimulere til økt

sysselsetting og nyskaping samt til økt bosetting i kommunen. I tillegg kan det gis støtte til faste, uunngåelige kostnader i perioden mars – juni 2020.
Som faste uunngåelige kostnader regnes følgende kostnader, i den grad de kan henføres under de angitte postene i næringsoppgaven:

 • Leie næringslokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter/serviceavgifter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgifts oppgjøret, kan ikke inngå som fast, uunngåelig kostnad.


6. VEDTAKSMYNDIGHET:

Det er formannskapet som fatter endelig vedtak om tildeling av midler. Dokument i samband med saksbehandlingen er offentlige.

Formannskapet som fondsstyre skal fortløpende holdes informert om fondsstatus på de tildelte ekstra midler.


7. GENERELT:

Det blir normalt ikke gitt investeringstilskudd maskinvare/hard-ware til kontor/ -datautstyr. Det kan likevel gis støtte til kjøp av eiendomsbelagt informasjon/rettigheter, dvs. kjøp av EDB- system/software/programvare.

Små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd til konsulentbistand og kunnskapsformidling, samt til opplæringstiltak i bedriften. Unntatt er opplæringstiltak som har karakter av driftsstøtte ved f.eks. opplæring av nyansatte

Foretak som søker tilskudd, må oppfylle følgende vilkår:

Foretaket kan ikke være registrert i Foretaksregisteret under avvikling.

Det kan ikke eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket.

 

Søknad sendes:
Mail til post@ringebu.kommune.no. Søknadsfrist: 21.06.2020