Koronavirus og kommunale avgifter

Det nasjonale forbudet mot å ta opphold på fritidseiendommer utenfor egen bostedskommune har resultert i henvendelser til kommunen med spørsmål om det er grunnlag for å opprettholde eiendomsskatt, samt spørsmål om å få redusert kommunale avgifter i forbudsperioden.  

Forbudet gir ikke grunnlag for fritak fra, eller reduksjon i kommunale avgifter. Norge og resten av verden befinner seg nå i en situasjon der det er ett hovedfokus; å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. Dette er definert av nasjonale myndigheter som en dugnad som alle aktører må bidra til, om målet skal nås. I en slik dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidsbolig i annen kommune enn hjemkommunen er en ulempe som må påregnes i den krisesituasjonen landet nå befinner seg i.

Kommunale avgifter 
Kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing beregnes etter selvkostmodellen. Dette betyr at avgiftene er basert på hva det koster kommunen å levere disse tjenestene. Dersom oppholdsforbudet i hytteområder fører til at kommunens kostnader på dette området blir vesentlig lavere framover, vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år. Forbruksgebyret for vann og avløp blir målt etter forbruk av vann på hver hytte. Mindre bruk av fritidseiendom vil derfor gi mindre vannforbruk og dermed lavere avgifter.

Eiendomsskatt 
Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.  

Innbetaling/betalingsutsettelse
Opplever du at dine inntekter svikter eller har du fått for store utgifter? Kommunen vil være ekstra fleksibel med å innvilge utsettelse på betalingsfrister og å inngå individuelle betalingsavtaler. Er din økonomi slik nå, bes du kontakte Midt-Gudbrandsdal regnskap og skatteoppkreverkontor. Send en mail til: mgrs.innkreving@ringebu.kommune.no der du beskriver din situasjon og ber om en betalingsavtale. 

 


Kommunale eiendomsavgifter er hjemlet i:  

Vann- og avløpsgebyr (se §3) i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12   

Renovasjonsgebyr (se §34) i forurensningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6  

Feie- og tilsynsgebyr (se § 28) i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20   
  

Lokale forskrifter i medhold av lov:  

Lokal forskrift vedr vann- og avløpsgebyrer: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-12-20-1793   

Lokal forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-02-18-1778   

Forskrift om utvidet feie- og tilsynsordning: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-01-28-1767?q=forskrift%20tilsyn%20ringebu