Høst 2015

Sommeren er over, og vi er i full gang med å forberede en hektisk høst.

Mye positivt er på gang i kommunen vår. Det har vært stor aktivitet og mye folk i Landsbyen Ringebu gjennom hele sommeren. Sentrumsforskjønningen er ferdigstilt og i løpet av høsten kommer gangbrua over Våla. Flere leilighetsprosjekter er under forberedelse. Snart avrundes sommeren med nok en Fårikålfestival.

Vognskjulet i Ringebu Prestegard har blitt et flott utstillingslokale, og har i sommer rommet skulpturer og annen kunst lagd av Rune Amrud. Stiftelsen ønsker å tilrettelegge for at kunstsamlingen etter Rune Amrud kan bli i prestgarden på permanent basis, og dette ønsket deles av familien. Det blir interessant å se hvordan dette kan realiseres på en god måte. Kommunen har blitt eier av driftsbygningen. Låven kan bli en god tilvekst til prestegarden, og kan etter hvert gi romme forskjellige aktiviteter.

Også på Fåvang skjer det mye, blant annet er "nye" Tromsvang ombygd og pusset opp og framstår i ny drakt. I tillegg tar utbyggingen av Fåvang skole form, og to bruer over Tromsa har fått en opprusting i sommer. Wifi-nettet er oppe og går i begge tettstedene våre.

Som vanlig står økonomiplanlegging og budsjett på dagsorden om høsten. Kommunestyret måtte balansere budsjettet på nytt i vår, hovedsaklig på grunn av økte pensjonskostnader. Det ble signalisert allerede i den saken at budsjettet for 2016 blir ekstra utfordrende, med kuttbehov på nærmere 10 mill kroner. Selv om skatteinngangen har utviklet seg positivt gjennom året, ligger det an til nye utfordringer for å lage et budsjett i balanse. Dette er ikke første året; i alle de tre siste årene har rammene blitt redusert. For 2015 var utgangspunktet omtrent det samme. Tjenestelederne er utfordret på å synliggjøre konsekvenser av en reduksjon i rammene på 6 %. Dette utgjør mer enn kuttbehovet, men anses nødvendig for at våre folkevalgte skal kunne ha rom for prioriteringer.

I  år med kommunevalg skal det nyvalgte formannskapet ferdigstille forslag til budsjett for sluttbehandling i kommunestyret. Siden konstituering av kommunestyre og valg av formannskap skjer 22. oktober må sittende formannskap likevel gjøre grovarbeidet med utarbeidelse av økonomiplan og neste års budsjett. Kuttbehovet på opp mot 10 mill kr gjør at det blir det en krevende prosess. Budsjettet vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet, og det er vanskelig å se at vi kan unngå at stillinger og ansatte blir berørt. Slik er utsiktene, og så gjelder det å gjennomføre en ryddig prosess, tenke langsiktig og gjøre det beste ut av det.

Denne høsten er også kommunereformens høst. Regjeringen har gitt bestilling til kommunene, og bestillingen er forankret i Stortinget. Ringebu deltar i utredningsarbeid om å danne en ny kommune i Sør-Gudbrandsdalen. Arbeidet er inne i en fase med politiske drøftinger og utforming av felles intensjonsplan. Intensjonsplanen skal beskrive hvordan kommunene i fellesskap mener at en ny kommune skal innrettes, og den skal være underlaget for folkeavstemningen på nyåret og kommunestyrets vedtak. Vi er samtidig i oppstarten av en utredning i Midtdalen, sammen med Sør-Fron og Nord-Fron. Her er tidshorisonten noe annerledes, og intensjonsplan vil trolig foreligge i februar - mars. Tidsplanen er ennå ikke lagt. Målet vil være å ha et grunnlag med tanke på eventuell folkeavstemning våren 2016. Det blir spennende å følge prosessene.

Jeg ønsker dere alle en fin og aktiv høst.

 

Per H. Lervåg

rådmann

Kontaktperson

Per H. Lervåg
Per H. Lervåg
Mob: 992 56 579