Høst 2018

Kommunene har en viktig rolle innen energi og klima. Statlige myndigheter har ikke stilt konkrete krav til kommunene ennå, men dette kan komme. Kommunene trenger ikke pålegg fra statlig hold for å forsterke innsatsen lokalt. Kommunestyret i Ringebu formulerte for en del år siden klare målsettinger og konkrete tiltak for vår kommune. Dette ble nedfelt i kommunens første energi- og klimaplan. Kommunens egen virksomhet har stått sentralt. Kommunen vil gå foran som et godt eksempel. Kommunen har avlagt eget klimaregnskap de siste to årene, informasjon ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. I høst starter arbeidet med revisjon ov kommunens energi- og klimaplan, hvor våre folkevalgte skal sette ambisjoner for de kommende år. Dette blir kommunens tredjegenerasjons plan på området. 

  • Ringebu kommune fullførte miljøsertifisering av alle virksomheter i 2016. Enhetene blir sertifisert for tre år, og neste år har vi fullført resertifisering av alle enhetene. Vi er inne på en konsernmodell, og har etter hvert gode måledata på avfall og energibruk. Miljøsertifiseringen gir tallmateriale til klimaregnskapet.
  • Kommunen har lagt om avfallsordningen ved barnehager og skoler med bruk av nedgravde tanker (såkalte Molok-tanker)
  • Våren 2018 ble EPC-prosjektet (energisparekontrakt) fullført, med investeringer i energisparetiltak på vel 40 mill kr, i tilsammen mer enn 20 kommunale bygninger. Investeringene er lønnsomme, med garanterte innsparinger i energibruken. Det blir interessant å studere effekten i praksis. 
  • Kommunen investerte i 2017 i 12 semihurtigladestasjoner til egen bilpark, og gikk samtidig over til ladbare biler i helse- og omsorgssektoren. I alt 13 ladbare biler. 
  • Kommunen har egen tilskuddsordning til utskifting av gamle vedovner i boliger, og mange har benyttet seg av den. 
  • Denne sommeren fikk vi tilskudd fra klimasatsordningen til innkjøp av seks elsykler. Disse syklene skal utplasseres i Fåvang og Ringebu sentrum neste vår til fri bruk. Bruk av elsykler er i sterk utvikling. Vi ønsker erfaringer med hvordan elsykler kan planlegges inn i lokale transportløsninger i framtida. I løpet av vinteren skal vi få avklart hvordan elsyklene skal utplasseres og oppbevares.

Det viktigste er at energi og klima hele tiden er på dagsorden på ulike arenaer i lokalsamfunnet, i barnehagene og skolene, i forbindelse med arrangement og i møter med innbyggerne, fritidsinnbyggere og næringslivet. Våre bevisste holdninger til disse spørsmålene er avgjørende i det lange løp. Vi må være synlige og tydelige på hva vi står for. 

Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap (MGR), som Ringebu er administrasjonskommune for, er regionens fremste redskap for kildesortering og gjenvinning av ressurser. MGR har lang tradisjon for kildesortering og gjenvinning av avfall. Skrapmetall, glass, matavfall, plast, papp og papir er fraksjoner som har vært gjenvunnet i mange år. I fjor ble hytterenovasjonen utvidet med sorteringsmulighet for matavfall i hele regionen. Innsamling av plastavfall på ubetjente mottak i hytteområene er under utprøving, og skal utvides som ordning i hele regionen. Gjenvinningsgraden i Midt-Gudbrandsdal ligger på landsgjennomsnittet, og kan bli bedre. Gebyrene i Midt-Gudbrandsdal er blant de laveste gebyrene i landet, og det ønsker vi å videreføre.

I disse dager bygges ny miljøstasjon på Fåvang. Denne vil gi forbedring av tilbudet for innbyggere sør i kommunen og ikke minst for hytteeiere i Kvitfjell. Miljøstasjonen vil stå ferdig til påske 2019. Snart utvides kapasiteten på det ubetjente mottaket i Kvitfjell. MGR har fått midler fra klimasats til å utrede en biogassløsning basert på husdyrgjødsel.

Det er for tidlig å si noe om hva som vil være i fokus i ny energi- og klimaplan. Vi håper på mange innspill og godt engasjement. Vi tror det er riktig å ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Det kommer sikkert også til å bli fokus på supplerende fornybare energikilder, som jordvarme, solfangere og solcellebasert energiproduksjon. Når det gjelder gjenvinning av avfall gjenstår blant annet å legge til rette for kildesortering av avfall i sentrumsområder og ved arrangement. Ulike miljøutfordringer kan komme på dagsorden i samband med planarbeidet; hvordan vi sikrer oss best mulig mot plastforurensning, herunder mikroplast, og hvordan vi sikrer samfunnet mot farlig eller ulovlig forurensning, alt fra nedfalls piggtråd i fjell og utmark, til «henslengte» bilvrak og til ulovlige fyllinger og dumping av skrot. Dette handler om miljøet og det handler om hvordan vi vil ha det rundt oss. Det handler om klima og miljø, og det handler om estetikk, våre holdninger og framtida.

Jeg ønsker alle en fin høst! 
Vi sees i Ringebu! 

Kontaktperson

Per H. Lervåg
Per H. Lervåg
Mob: 992 56 579