Sommer 2018

Kommunestyrene i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu vedtok i februar-mars at det skal etableres nye samarbeidsordninger. Fra før har kommunene rundt ti etablerte interkommunale samarbeid, som favner alt fra pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, regnskap og geodata til brann- og feievesen og renovasjon. Nå kommer tre nye.

Målet er å kunne møte framtida med best mulige tjenester og løse utfordringer som oppstår, ikke minst gjelder dette reformen «barnevernsløftet».

Det skal etableres et felles NAV-kontor for de tre kommunene på Vinstra. Regionalisering av Nav har vært utredet og drøftet ei tid. NAV-etaten har gjennomgått digitalisering av mange tjenester og betydelige endringer i oppgaveløsningen siden etableringen. Håndtering av ytelser er automatisert, mange spesialiserte kontorer er opprettet, og mye skjer ved selvbetjening på nett. De færreste av brukerne vil ha behov for å oppsøke NAV-kontoret framover. NAV-direktøren i Oppland har oppfordret kommunene i midtdalen til å samle ressursene og bli mer slagkraftige sammen. Ved å gå sammen vil kontoret få tilført nye ressurser og flere virkemidler. Alternativet er avskalling av funksjoner, færre arbeidsplasser i NAV og sentralstyring av mange oppgaver. Ledelse og ansatte har vært klare på at ett kontor i midtdalen er positivt.

Eksisterende barnevernssamarbeid mellom Sør-Fron og Ringebu skal utvides til å omfatte alle tre kommunene, og forblir lokalisert i Ringebu. Samarbeidet mellom Sør-Fron og Ringebu har eksistert i 13 år og med gode resultat. Nå skal det skapes et nytt barnevern. I årene framover vil kommunene få et større ansvar innenfor barnevernsområdet, med flere nye oppgaver overført fra staten. Alle tre kommunestyrene har den siste måneden hatt miniseminar om «barnevernsløftet», der utfordringer og nye oppgaver i barnevernet har vært satt i fokus. Selv med personell fra alle tre kommunene vil fagmiljøet fortsatt være nokså lite. Kommunene i midtdalen har nylig inngått avtale om å kjøpe tjenesten barnevernsvakt fra 1.1.19 fra et større interkommunalt samarbeid som strekker seg fra svenskegrensa i øst til Skåbu og Kvam i vest, med Ringsaker som vertskommune, en tjeneste som vil være operativ utenom ordinær arbeidstid.

Tredje nye samarbeidsområde er flyktningtjenesten; bosetting og integrering av flyktninger, og denne nye fellesenheten skal etableres i Sør-Fron. Ringebu har hatt sin flyktningetjeneste lagt til NAV-kontoret. Denne løsningen har fungert svært godt, men må uansett få en annen organisering ettersom NAV skal regionaliseres. Den felles flyktningtjenesten skal koordinere kommunale oppgaver ved bosetting av flyktninger, og i arbeidet med integrering av flyktningene i lokalsamfunnet. Det kommer langt færre flyktninger til Norge enn for få år siden. Imdi har bestemt at det bare er Nord-Fron kommune som skal ta i mot flyktninger i vår region i årene som kommer. I Sør-Fron og Ringebu kan det bli noen familiegjenforeninger, men ellers ikke ordinær bosetting, slik det ligger an nå. Voksenopplæring inngår ikke i det nye samarbeidet, og Ringebu læringssenter skal fortsatt ivaretas av primærkommunen.

Kommunene prosjektorganiserer etableringen av samarbeidsordningene, og arbeidet er allerede godt i gang. Rådmennene og representant for NAV-direktøren utgjør styringsgruppe og det er satt sammen tre prosjektgrupper, en for hver av ordningene, med representanter fra fagmiljøene, fra ledelsen og med tillitsvalgte. Prosessen skal ivareta ansatte på en god måte. Fokus på brukerne av tjenestene er imidlertid aller viktigst, og resultatet skal oppleves som bedre enn idag.

Gjennomføringstidspunkt er satt til 1. januar 2019. Lokaler skal ferdigstilles, og det kan derfor være at noen av de nye samarbeidsordningene først kommer i orden en gang på nyåret.

I mellomtida står vi foran et spennende sommerhalvår med mange aktiviteter og arrangement. Oppsøk gjerne kommunens to fine tettsteder, kjøp en vaffel og slå av en prat med naboen. Ta en tur til Ringebu prestegard, se på utstillingene, den flotte hagen, den nye kirkegården og kulturlandskapet rundt. Fler og fler velger også å gjøre en vandring langs pilgrimsleden. Det anbefales. 

Sommeren har allerede kommet til dalen. Måtte den vare lenge! 
Ha en fin og aktiv sommer alle sammen!

Rådmannen
 

Kontaktperson

Per H. Lervåg
Per H. Lervåg
Mob: 992 56 579