Sommer 2019

Det nærmer seg kommunevalg. En fireårig valgperiode går mot slutten og det skal gjøres opp politiske regnskap. Kommunevalget i Ringebu foregår mandag 9. september. I forkant av valgdagen er det gode muligheter til å få avgitt sin stemme. I tillegg til forhåndsstemmegiving på dagtid de siste ukene før valget, gis det muligheter til å avgi stemme to ettermiddager i løpet av de to siste ukene før valgdagen. Følg med på kunngjøringer i sommer. 

Et kommunevalg er en viktig begivenhet i lokalsamfunnet. Det er fire år mellom hver gang. De som velges til kommunestyret skal styre kommuneskuta framover på innbyggernes vegne. Dette innebærer utallige timers og kvelders innsats gjennom året. Mange vanskelige avgjørelser skal tas. Vervet som lokal folkevalgt er både givende og krevende. Som kommunestyremedlem får en god innsikt i lokalsamfunnet, og mulighet til å påvirke kommunens innsats og innretning av tjenester. Samtidig utsettes politikere i økende grad for kritikk og til dels hets i ulike medier. Stadig oftere blir en minnet om at det ikke fins noen angreknapp eller mulighet til «å sove på kommentarene» før de spres i sosiale medier. 

Vi lever i en brytningstid. Mange ting er i endring. Noe har sammenheng med digitalisering av samfunnet. Økt digitalisering av tjenester gjør at offentlige og private tjenestetilbud blir rasjonalisert. Lokale arbeidsplasser forsvinner. Ut fra dette og tendenser til sentralisering i bosettingsmønstret blir distriktskommuner svekket. Innbyggere som før hadde mulighet til og interesse for å legge ned innsats i korps, i idrettslag, organisasjoner og politikk blir færre. Distriktskommuner sliter med å opprettholde folketallet, demografiske utfordringer øker, overføringer fra staten reduseres og kommunene må redusere aktivitetsnivået. Dette er kjente ting, men blir nå tydeligere for folkevalgte for hvert år som går.


Den statlige reformiver fortsetter, og foregår på flere plan. Individets rettigheter styrkes, på bekostning av fellesskapsløsninger. Til tross for tilstramming i offentlig økonomi gis nye individuelle rettigheter i lov, og det fastsettes bestemmelser om minstestandard og minimumsbemanning. Alt dette er vel og bra for den enkelte av oss, men det setter kommunene og kommuneøkonomien under økt press framover. Samhandlingsreformens del to, om rus og psykiatri, går sin stille gang, med nedtrapping av sykehusenes kapasitet, uten at kommunene gis tilsvarende styrking. Somatikk og psykiatri representerer helt forskjellige utfordringer for kommunene. Kommunene har i dag verken kapasitet eller kompetanse til å ta seg av enkeltpersoner i en krevende livssituasjon, og som opplever at viktige institusjonstilbud forvitrer og erstattes av dagtilbud og mangelfulle eller ikke-eksisterende lokale tilbud. 

Offentlig økonomi skal krympes. I kommunesektoren skal veksten dreies mot kommuner med vekst. Når noen skal få mer, betyr det at andre vil få mindre. Som regjeringen uttrykker det skal veksten i større grad gå til de kommuner som fortjener det, ikke de som trenger det. Endring av inntektssystemet (rammeoverføring til kommuner) fra 2017 viser utviklingen distriktskommuner vil møte framover.

Dessverre kommuniseres ikke innstramming og omfordeling tydelig nok. Lokale folkevalgte må ta støyten og forklare overfor innbyggerne at det ikke er rom for å opprettholde tilbud. Dette er særs krevende å formidle i tider med god sysselsetting og god personøkonomi. Det er liten kriseforståelse. Lokale folkevalgte må møte innbyggernes forventingsbrist, når det fra sentralt hold formidles at kommunene aldri har fått større overføringer, mens virkeligheten lokalt er nedskjæringer. Kommunene er nødt til å ta ned tjenestetilbudet framover, strukturene må endres der de kan og standarden må senkes. Ringebu kommune har selv prioritert budsjettmidler og omdisponert stilling for å sette trykk på omforming av tilbud til å dekke morgendagens behov og utnytte digitalisering.  

Kommunestyrets eneste påvirkningsmulighet på egne inntekter er å utnytte eiendomsskatten som ordning. Ingen skal la seg overraske over hvorfor dette skjer rundt om i kommunene. For Ringebu kommune er inntektene fra eiendomsskatten avgjørende for å kunne takle nye utfordringer og opprettholde kommunalt tjenestetilbud. Uten eiendomsskatt ville dere som innbyggere stå overfor en helt annen kommune.    

Når vi hever blikket fra statlige overføringer og utsiktene for det kommunale tjenestetilbud er Ringebu-samfunnet likevel i en heldig stilling. Vi har gode muligheter til å videreutvikle et attraktivt lokalsamfunn. Kommunen ligger i en akseptabel avstand fra Lillehammer, og har flere områder med god vekst og utvikling, og som gjør at en kan være stolt av å bo i Ringebu. Kvitfjell er en motor for lokalt næringsliv. Årlige WC-arrangement i alpint setter destinasjonen på kartet som Norges største TV-sendte idrettsarrangement. Landsbyen Ringebu er det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen og en god møteplass for innbyggere og besøkende. Ringebu stavkirke og Ringebu prestegard er inne i en rivende utvikling. Kommunen har et solid næringsliv, med mange fyrtårnsbedrifter i positiv utvikling.  

Tilbake til kommunevalget. Det er viktig at mange er villige til å stille som folkevalgt. Det er viktig å gi folkevalgte kreditt for den innsats som legges ned. Det er viktig å gi sin stemme ved valg. Innimellom ser vi tegn på at demokratiet er under press, også i Norge. Det vi har tatt for gitt er kanskje ikke så urokkelig som vi har trodd. Over hele Europa blir stabiliteten utfordret, og vi hører at krefter ønsker å bygge ned EU innenfra. Demokratiet må hegnes om og beskyttes som en grunnleggende verdi i det norske samfunnet – og i Europa. I dette ligger også respekten for andre, respekten for de som legger ned en innsats på vegne av oss alle, og for oss alle. I løpet av en kommunevalgperiode legges det ned utallige timer i møter og å behandle saker. Lokalsamfunnet er avhengig av gode folkevalgte, som evner å se framover, som tenker helhet, og som samtidig tør å fatte nødvendige vedtak på innbyggernes vegne. Ikke nødvendigvis de populære avgjørelsene, men de som er bærekraftige og langsiktige. 

Ha en god sommer alle sammen, og avgi din stemme i kommunevalget når det kommer!
 

Kontaktperson

Per H. Lervåg
Per H. Lervåg
Mob: 992 56 579