Prosjektgruppe felles barnevernstjeneste i Midt-Gudbrandsdalen

Styringsgruppa ber prosjektgruppa utrede følgende punkt:


1.    Beskrive status på tjenesteområdet(ene) i dag  
2.    Den nye barnevernstjenesten 

 • Utarbeide en prosessplan med tentativ framdrift/tidsplan som beskriver hvordan arbeidet med etablering av nytt kontor skal gjennomføres, med god involvering og milepeler underveis.
 • Utarbeide en målplan for den nye barnevernstjenesten – beskrive hva som skal kjennetegne den nye tjenesten. Herunder forslag til navn og hvordan ny organisering skal være framtidsrettet og representere en moderne barnevernstjeneste (digitalisering, samarbeid med interne og eksterne aktører, nye arbeidsmåter mv.) 
 • Beskrive oppgaver som skal ligge i den nye barnevernstjenesten. Det kan vurderes å nedsette en liten arbeidsgruppe knyttet til dette punktet. Det må utarbeides en plan for gjennomføring av personelløpet, herunder innplassering i ny organisasjon. Dette må gjøres i samarbeid med HR-ressursene i Nord-Fron og Ringebu kommune. 
 • Gjennomføre en behovsanalyse knyttet til lokaler for den nye barnevernstjenesten. Behovsanalysen må preges av hvordan en ser for seg at framtidas barnevernstjeneste skal utøves. Behovsanalysen legges til grunn for utforming av lokalene. Det må også tas stilling til hvordan møtelokaler i Nord-Fron på en hensiktsmessig måte kan frigjøres ved behov. 
 • Vurdere behovet for tjenestebiler
 • Det foreligger i dag fysiske arkiv for begge barnevernstjenestene. Det må tas stilling til hvordan en håndterer dette og hvordan en etablerer nytt arkiv, herunder digitalt arkiv.
 • Kontorene har i dag ulike fagsystemer. En del av prosessen med etablering av ny barnevernstjeneste blir innføring av felles fagsystem.
 • Prosjektgruppa bes sette opp et budsjett for etableringen av barnevernstjenesten. 

3.    Behov for ekstern bistand/studietur 

 • Må avklares med styringsgruppe

4.    Rapportering og informasjon

 • Prosjektgruppa rapporterer til styringsgruppa v/sekretær Anita W. Heggestuen
 • Ansatte holdes løpende orientert
 • Alle referat og aktuelle dokument legges på hjemmesiden.