Mandat prosjektgruppen for flyktningtjenesten

Flyktningetjenesten – prosjektgruppe

 

Ringebu

Sør-Fron

Nord-Fron

Britt Åse Høyesveen,

Kommunalsjef

Anita Nord,

Tjenesteleder familie og mestring

Ingebjørg T. Bergum,

Virksomhetsleder Kultur og fritid

Marte Brunæs Torgersen,

Flyktningkonsulent/tillitsvalgt

Siv Magnhild Myhrsveen,

Flyktningkonsulent

Anne Grethe Kolobekken,

Flyktningkonsulent

Britt Haverstad,

Konst.leder NAV

Randi E. Åberg,

Tillitsvalgt

Ingeborg Nordli,

Tillitsvalgt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat for flyktningetjenesten fra styringsgruppa

1. Hvilke oppgaver bør bli med inn i flyktningetjenesten, og hva skal bli igjen i

kommunene.

 

2. Hvilke stillinger omfattes i de tre kommunene og hvilke personer /

stillingsinnehavere dette omfatter.

 

3. Økonomi. Hvilke prinsipper skal gjelde for kostnadsfordeling mellom kommunene.

For flyktningetjenesten vil integreringstilskudd og kommunevise utgifter og inntekter

holdes utenom. Det må også avklares fordeling på lønns- og kontorkostnader.

Voksenopplæring / læringssenter inngår ikke i samarbeidet.

 

4. Behov for kontorlokaler, og hva som må skje for klargjøring av disse. Det er

tidligere uttalt at det ikke skal opereres med filialer, eller egne avtaler om å disponere

møterom / kontorer i de to andre kommunene. Kommunene stiller til enhver tid

møterom, samtalerom og besøkskontorplass til rådighet for hverandre uten vederlag.

 

5. En prosessplan for hvert område, med tentativ fremdrift, som beskriver hvordan

arbeidet skal gjennomføres, med involvering og milepeler underveis, og et

tidsperspektiv på etableringen.

 

6. En målplan som omhandler hva som skal skapes. Det er viktig at det på alle tre

områdene skal skapes noe nytt, en ny samarbeidsenhet. Ikke innlemming av ansatte

i noen andres arbeidsmiljø.

 

7. Arkivering, journalføring, felles saksbehandlingssystem. Dette er noe som må

være felles. I dag så har alle tre kommunene ulike systemer.