Etablering av et interkommunalt NAV-kontor i Midt-Gudbrandsdalen

Stryingsgruppen for etableringen består av rådmann Ringebu Per Lervåg, rådmann Sør-Fron Jan Reinert Rasmussen, administrasjonssjef Nord-Fron Arne Sandbu, avdelingsdirektør NAV Oppland Jan Tore Stø.

Det nedsettes en prosjektgruppe for etableringen bestående av følgende personer:

Ringebu Sør-Fron Nord-Fron

Kommunalsjef
Britt Åse Høyesveen

Kommunalsjef
Irene Hagen
Kommunalsjef
Anita Watterud Heggestuen
Fung. NAV-leder
Britt Haverstad
Fung. NAV-leder
Rita Bredeveien
NAV-leder
Arne Martin Krogh
Tillitsvalgt NAV-ktr.
komm. tilsatt Gørild Barth
Tillitsvalgt NAV-ktr.
komm. tilsatt Anne Marie Hylland
Tillitsvalgt NAV-ktr.
komm. tilsatt Ann Kristin Gårderløkken
Tillitsvalgt NAV-ktr, statlig tilsatt, Mette Blankenborg

 

Kommunalsjef i Nord-Fron kommune leder prosjektgruppa inntil NAV-leder for det nye kontoret er tilsatt.

Prosjektgruppa bes utarbeide en gjennomføringsplan (tidsplan), herunder kommunikasjonsplan for prosjektet. Denne legges frem for styringsgruppa 27. april. Det må legges til grunn at kontoret skal være etablert senest 1.1.19.

Prosjektgruppen som utredet etableringen av et interkommunalt NAV-kontor leverte en rapport datert 19.05.17. Det ble også utarbeidet en tilleggsrapport datert 31.08.17, justert etter styringsgruppemøte 05.09.17. Disse rapportene lå til grunn for kommunestyrevedtakene om  etablering av et felles NAV-kontor i Midt-Gudbrandsdalen. Styringsgruppa ber om at prosjektgruppa legger disse til grunn i sitt arbeid knyttet til etableringen av kontoret.

Styringsgruppa ber prosjektgruppa spesielt ta stilling til og planlegge gjennomføring av følgende punkter:

1. Kommunale tjenester i NAV-kontoret

Prosjektgruppen som utredet etableringen av et interkommunalt NAV-kontor la i sin rapport til grunn at kun de tjenestene som er i samsvar med NAV sitt hovedoppdrag skal inngå i NAV-kontoret. Det vil si at husbankens ordninger og bosetting av flyktninger legges utenfor NAV-kontoret. Arbeidsgruppa bes foreslå hvordan disse oppgavene bør ivaretas av kommunene. 

2. Organisering

Prosjektgruppa bes forslå en hensiktsmessig organisering som støtter opp under hovedmålet om flere i arbeid og aktivitet. Det bør vurderes å nedsette en liten arbeidsgruppe knyttet til dette punktet.

3. Personelløpet

Det må utarbeides en plan for gjennomføring av personelløpet, herunder innplassering i ny organisasjon. Dette må gjøres i samarbeid med HR-ressursene i de tre kommunene og ved NAV Oppland.

4. Lokaler NAV-kontor

Det må gjennomføres en behovsanalyse knyttet til lokaler for det nye NAV-kontoret. Dette må gjøres i samarbeid med NAV Oppland. Det er NAV Oppland som vil være leietaker. Behovsanalysen må preges av at NAV står foran store omstillinger knyttet til hvordan og hvor arbeidet i et moderne NAV-kontor utføres. Det må også tas stilling til hvordan lokaler i Ringebu og Sør-Fron på en hensiktsmessig måte kan stilles til rådighet ved behov.


Behovsanalysen legges til grunn for utforming av lokalene. Dette må skje i tett samarbeid med representant for utleier (Nord-Fron kommune) og leietaker (NAV Oppland).

Det må også vurderes hvordan man midlertidig løser behovet for lokaler inntil nye lokaler er ferdigstilt.

Det bør vurderes å nedsette en liten arbeidsgruppe der tillitsvalgte inngår (evt. også verneombud) knyttet til dette punktet.

5. IKT - statlige og kommunale system

Innmelding av interkommunal løsning for endringer av de statlige ikt-systemene er ivaretatt av NAV Oppland. Dato for konvertering er ikke fastsatt, men antas gjennomført i november. Det må videre tas stilling til hvilket system man skal benytte for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Planlegging og oppfølging av ikt-implementering på kommunal og statlig side må ivaretas av prosjektgruppa.

6. Arkiv - fysiske arkiv, digitalt arkiv

Det foreligger i dag fysiske arkiv for alle tre NAV-kontor. Det må tas stilling til hvordan man håndterer dette og hvordan man etablerer nytt arkiv, herunder digitalt arkiv.

7. Økonomi/budsjett

Prosjektgruppa bes sette opp et budsjett for etableringen av NAV-kontoret. Prosjektgruppa bes også kort beskrive hvordan utgiftene tenkes fordelt mellom partene og hvordan dette skal følges opp.