Framtidig NAV-Barnevern-Flyktningetjeneste i Midt-Gudbrandsdal

Klikk for stort bildePå bakgrunn av moderniseringen og videreutviklingen av NAV, bl.a. med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» ble det den 23.06.2016 avholdt et møte i Ringebu rådhus mellom kommunene Nord-Fron, Ringebu, Sør-Fron og NAV Oppland. 

Disse deltok på møtet: Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen (NAV), avdelingsdirektør Jan Tore Stø (NAV), administrasjonssjef Arne Sandbu (Nord-Fron), kommunalsjef Sverre Sætre (Nord-Fron), rådmann Per H. Lervåg (Ringebu), kommunalsjef Britt Åse Høyesveen (Ringebu), rådmann Jan Reinert Rasmussen (Sør-Fron), kommunalsjef Arne Gilleberg (Sør-Fron), leder Per Morten Nyeng (NAV Ringebu) og leder Arne Martin Krogh (NAV Sør-Fron/NAV Nord-Fron).

I møtet ble det enighet i møtet om at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene, NAV Oppland, lederne i NAV i de tre kommunene og NAV-ansatte. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag av felles partnerskapsmøte å utarbeide et kunnskapsgrunnlag i henhold til følgende konklusjoner fra møtet 23.06.2016:
  
• det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av medlemmene i de 3 Partnerskapene, forsterket med én felles kommunal og én felles statlig tillitsvalgt fra de 3 kontorene.
o disse utarbeider et kunnskapsgrunnlag for nåsituasjonen og framtidige utfordringer
o disse utarbeider et utkast til mandat for utredning av et framtidig NAV Midt-Gudbrandsdal
o frist 1. september 2016
• hensikten med arbeidsgruppen er i første omgang å danne et beslutningsgrunnlag for om en ønsker å gå videre med en prosess for å se på Interkommunale løsninger for oppgaver som ligger i, eller tenderer inn mot NAV i dag, herunder etablering av NAV Midt-Gudbrandsdal
• Ingvaldsen inviteres til felles formannskapsmøte primo september for å gi politikerne en orientering og framtidas NAV-kontor, sett i lys av utfordringsbildet og Stortingsmelding 33


Kommunestyrene i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron vedtok alle i desember 2016 at det nedsettes ei prosjektgruppe som skal se på om man ved å jobbe på en annen måte enn i dag kan skape enda bedre tjenester for innbyggere og bedriftene i Midt-Gudbrandsdalen.

Prosjektgruppa "NAV Midt-Gudbrandsdal" har derfor fått følgende mandat:
Prosjektgruppa skal foreslå aktuelle drifts – og organisasjonsmodeller som sikrer at innbyggerne i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner får gode NAV tjenester.
Følgende forutsetninger skal ligge til grunn for aktuelle drifts -og organisasjonsmodeller; 

1. NAV sine brukere skal sikres likeverdige tjenester uavhengig av bosted
2. NAV skal fremstå mer enhetlig ovenfor arbeidsgiverne
3. NAV sine samarbeidspartnere skal oppleve en samordnet og koordinert NAV-tjeneste
4. Aktuelle tiltak skal være målrettede og kostnadseffektive og på sikt bidra til å    
    redusere utgiftsveksten på kommunal og statlig side
5. NAV kontoret skal være en attraktiv kompetansearbeidsplass, med sterkt og bredt
    fagmiljø der de ansatte har en god dybdekompetanse