Første møte med ny politikontakt

Politikontakt Ringebu.jpg - Klikk for stort bilde Onsdag hadde ordfører og rådmann et første møte med den nye politikontakten for Ringebu kommune, Svein Morten Laingen. Ordningen med politikontakter er et ledd i politireformen. Politikontaktene skal være bindeleddet mot kommunen i forhold til alt forebyggende arbeid.

Utpeking av politikontakt for Ringebu er egentlig en videreføring av det gode samarbeidet politiet og kommunen har hatt i mange år. Ringebu kommune har over lang tid hatt gode erfaringer med et systematisk og tverrfaglig forebyggende arbeid, der mange av kommunens tjenester og politiet har deltatt (HSA – holdningsskapende arbeid mot rus).

Kommunen har også mer enn 10 års erfaring som MOT-kommune, der politiet er en viktig medspiller. Den statlig initierte SLT-ordningen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) er overbygningen for det rusforebyggende samarbeidet mellom politiet og kommunen, der det fra kommunens side har vært avsatt 30 % stillingsressurs, og der politiet og kommunen møtes jevnlig i politirådet.

Tina Lie Vestby er SLT-koordinator.