Mindre endring vedtak - Reguleringsplan for Trabelia øst trinn 3, planID 0520201306

vedtatt plan trabelia øst trinn 3.PNG - Klikk for stort bilde Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte 30.08.2017 en mindre endring av reguleringsplan for Trabelia øst trinn 3. Endringen øker maksimum gesimshøyde fra 2,8 meter til 3,2 meter.

Publisert av Kenny Tran. Sist endret 13.09.2017

Møtebehandling i Utvalg for plan og teknisk 30.08.2017

UPT-behandling:

Audun Amundsen stilte spørsmål ved sin habilitet. Amundsen ble enstemmig erklært inhabil.

Enstemmig vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

UPT-073/17 Vedtak:

  • 1. Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 mindre endring av reguleringsplan for Trabelia øst trinn 3, planID 0520201306.
  • 2. Planbestemmelsen § 4.2 annet ledd fjerde punktum endres
  • fra: Gesimshøyde må ikke være mer enn 2,8 m over topp grunnmur.
  • til: Gesimshøyde skal ikke være mer enn 3,2 meter over topp grunnmur/fundament.

 

Saksprotokoll og plandokumenter er tilgjengelig på kommunens kartportal, eller via digitalt planregister.

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen rettes Ringebu kommune.