Nytt bofelleskap for funskjonshemmede

Gammel_hageskogen[1].jpg - Klikk for stort bilde Forberedelsene for bygging av nytt bofelleskap for fuksjonshemmede er i gang og byggekomitéen hadde sitt første møte 28. juni.

Orientering om prosessen for nytt bofelleskap for funksjonshemmede

 
Prosessen med nytt bofellesskap for funksjonshemmede pågår.
Under følger status i saken.

Bakgrunn

I vedtatt økonomiplan for perioden 2017 til 2020 er det avsatt 20 millioner i 2017 og 17 millioner i 2018 til bygging av bofellesskap for funksjonshemmede.

I henhold til vedtak i kommunestyret 31.05.2016, KOM 047/16, pkt. 2 ble følgende vedtatt:

I tråd med prioriterte prosjekt i gjeldende økonomiplan forberedes bygging av nytt bofellesskap for funksjonshemmede med 12 leiligheter, inkl. avlastningsbolig og tilhørende personaldel.
Tomt på 5 da til bofellesskapet er ervervet vest for dagens Ringebu Eldresenter (RES)  på Brettingen.

Endelig planløsning og utforming av prosjektet vil bli etablert i prosjekteringsfasen men det er skissert et løsningsforslag med 12 leiligheter, hvorav 6 leiligheter planlegges rundt en fellesdel bestående av stue, kjøkken og personaldel. De resterende leiligheter planlegges i tunform med svalgang over gangarealet inn til fellesdelen. En av leilighetene er tiltenkt formål som avlastningsbolig. Avlastningsenheten planlegges utrustet på en fleksibel måte, slik at den ved behov kan huse to personer samtidig. Alt foreslås bygget på et plan.

Byggekomité

I kommunestyremøte 25.04.2017, KOM 030/17 – oppretting av byggekomité for bygging av nytt bofellesskap ble følgende vedtatt:

 1. Kommunestyret oppretter en egen byggekomité med 5 medlemmer for planlegging og bygging av nytt bofelleskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne, herav er 3 folkevalgte representanter, med stemmerett, og 1 er brukerrepresentant og 1 representerer den tjeneste som skal drifte bofellesskapet, begge sistnevnte uten stemmerett. Det verges i tillegg 1 folkevalgt varamedlem.
   
 2. Følgende folkevalgte medlemmer velges som medlemmer til byggekomiteen:
  1. Leder:                       Brede Holdbrekken
  2. Medlem                    Else Sæther
  3. Medlem                    Erik Odlo
  4. Varamedlem            Ståle Sønsteli
 3. Kommunestyret anmoder rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om å utpeke en representant til byggekomiteen.
   
 4. Kommunestyret godkjenner reglement for gjennomføring av byggeprosjektet, datert 30.03.2017

Byggekomiteen hadde sitt første møte 28.06.2017.

Komiteen ble konstituert. Brede Holdbrekken ble utnevnt som leder i kommunestyret 25.04.2017. Erik Odlo ble valgt som nestleder. Ingolf Morten Bones er utnevnt som representant fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Representant for tjenesten som skal drifte  bofelleskapet er tjenesteleder Arild Kongsrud.
Byggekomiteen følger vedtatt reglement datert 30.03.2017 for gjennomføringen av prosjektet.

På rådmannens vegne er tjenesteleder plan og teknisk prosjektansvarlig og sekretariat for komiteen og forbereder og legger fram saker som skal behandles i komiteen. Kommunens prosjektleder for prosjektet er Per Kr. Simengård.

Arbeidsform og medvirkning

Byggekomiteen har fokus på medvirkning og diskuterte saken inngående i sitt første møte. Det er viktig at aktuelle involverte kommer med innspill i prosessen. Denne informasjon går derfor til:

 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Eldrerådet
 • Ungdomsrådet
 • Levekårsutvalget
 • Brukere, foreldre og pårørende til framtidige beboere og de som bor midlertidig på RES i dag

Informasjon om prosessen og prosjektet vil bli gitt i egne informasjonsmøter, åpne møter, kommunens hjemmeside og i Ringebuposten.
 

Det er viktig at innspill kommer til rett tid for at de skal kunne vurderes inn i prosjektet.

I tillegg til de involverte nevnt over vil aktuelle interne fagmiljøer trekkes inn, bl.a. IKT-avdelingen for data- og velferdsteknologi og drift- og renholdspersonell.

Det vil også bli lagt vekt på å finne arkitekt og aktører i byggeprosjektet som har erfaringer med tilsvarende bygg, og for å finne fleksible løsninger med store muligheter og få begrensninger.
 

Framdrift

Viktige perioder og datoer i gjeldende framdriftsplan nå er:

 • 01.09.2017 -         minikonkurranse til arkitekter for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse for
                               prosjektet  
   
 • August – starten av september 2017 – informasjon- og innspillsfase med involverte (i hht. liste
                               over)

   
 • 23.08.2017 -        Informasjonsmøte med brukere, foreldre og pårørende
   
 • 12.09.2017 -         Frist for første innspill fra involverte til funksjonsbeskrivelse (bl.a.   
                               hva skal bygget inneholde og hvordan skal det utformes)

   
 • 20.09.2017 -        Tilbudsfrist for arkitekter i minikonkurranse
   
 • 28.09.2017 -        Byggekomite innstiller på valg av arkitekt som skal utarbeide 
                               funksjonsbeskrivelse for totalentreprise

   
 • 28.09.2017 -        Oversende kommunens samlede innspill til valgt arkitekt
   
 • Ca 10.12.2017 -   Frist for arkitekt for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse
   
 • Ca 12.12.2017 -   ca 15.01.2018 – Fase med dialog med alle involverte for gjennomgang og
                               innspill på foreslått funksjonsbeskrivelse
   
 • 01.02.2018 –        Sende ut av anbudsforespørsel i totalentreprise (for gjennomføring av
                               prosjektet)
   
 • Ca 01.04.2018  -  Frist for å gi pristilbud i anbudskonkurransen
   
 • Ca 01.05.2018  -  Valg av Totalentreprenør
   
 • Ca 01.06.2018  -  Start prosjektering og forberede byggestart
   
 • 01.06.2019 -         Ferdigstillelse


Vedtak om å bosette enslige mindreårige flyktninger i 2016 og 2017 gjorde at ombygging av Hageskogen måtte prioriteres. I tillegg til flere andre pågående prosjekt har begrenset kapasitet i administrasjonen dessverre gjort at bofellesskap for funksjonshemmede ikke blir ferdigstilt i 2018. Angitt framdrift med nødvendig tid til innspill, planlegging og gjennomføring tilsier at 01.06.2019 er en realistisk ferdigdato.
 

Ettersom dette er senere enn angitt i tidligere sak (KOM 047/16), jobbes det med kompenserende tiltak for avlastning i hensiktsmessig bolig fra midten av 2018.

Sist endret 14.07.2017