Viktig melding

Om MGBV

Midt-Gudbrandsdal barneverntjeneste er felles barnevern for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Felles barneverntjeneste hadde oppstart fra 01.01.2019

Ringebu kommune er vertskommune og kontorene er på rådhuset i Ringebu kommune.

Vi har til sammen 13 fagpersoner i faste hele og deltidsstillinger.

 

Mål for tjenesten

"RETT TILTAK TIL RETT TID - BARNETS BESTE"

•å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,

• å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Se barnevernsloven

Samarbeid er en forutsetning for å lykkes i å skape gode levekår for alle barn/unge i kommunen. Samarbeid med foreldre og barn/unge er en selvfølge. Likeså må det i forståelse med foreldrene være tilstrekkelig åpenhet mellom ulike faggrupper i kommunen slik at disse også kan samarbeide i nødvendig omfang.

"Kvaliteten i barneverntjenesten kan aldri bli bedre enn kvaliteten i det samarbeidet vi er avhengige av".

BARNAS OPPVEKSTVILKÅR - ALLES ANSVAR

 

HVILKET OMRÅDE GJELDER TJENESTEN FOR:

Lov om Barnevern (Barnevernsloven)

Midt-Gudbrandsdal barnevernstjeneste er en lovpålagt kommunal tjeneste og arbeider etter Lov om Barnevern (barnevernsloven).

Barnevernstjenesten er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunen eller til et statlig organ.

Vi samarbeider med:

 • foreldre og barn
 • skoler
 • barnehager
 • helsetjenesten
 • Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste og andre for å legge forholdene bedre til rette for barnet og familien.

 

HVEM TJENESTEN OMFATTER:

Det er Lov om Barnevern som er grunnlaget for arbeidet til barnevernet. Loven gjelder for barn under 18 år, men dersom ungdommen samtykker kan tiltak opprettholdes eller erstattes av annet tiltak inntil fylte 23 år.

Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for alle som oppholder seg i Ringebu-, Sør-Fron- og Nord-Fron kommune.

 

HVA DU KAN FORVENTE AV OSS

Alle blir hørt! For å få innblikk i vanskene bruker vi mye tid på samtaler med foreldrene og barnet. Foreldre og barn blir alltid hørt, og i et slikt samarbeid kan vanskelighetene arbeides med og føre til positiv utvikling. Du vil bli møtt med respekt av de ansatte i barneverntjenesten.

 • En henvendelse skal være gjennomgått innen en uke.
 • Dersom barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig å sette inn tiltak i deres familie skal dette som hovedregel være undersøkt og avklart innen tre måneder.
 • Nødvendige tiltak skal så langt som mulig utformes i nært samarbeid med dere.
 • Barneverntjenesten skal gi dere råd og veiledning og tilby ulike hjelpe- og støttetiltak til barnet. Dersom dette ikke løser problemet, kan barnet tas ut av hjemmet.
 • Dere skal få forståelig informasjon om rettigheter, plikter og våre vurderinger av barnets situasjon.
 • Viktig informasjon som dere eller andre gir oss, skal samles og arkiveres slik lovverket forutsetter. * Dere har innsynsrett i egen sak.
 • Dere skal ha skriftlig beskjed ved skifte av saksbehandler.
 • Dere kan også ta kontakt med barneverntjenesten.  Dersom vi er opptatt vil vi ta kontakt så fort som mulig.
 • Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplikt.

 

HVA VI FORVENTER:

 • Vi forventer at dere som er kjent med barn som lever under bekymringsfulle forhold tar kontakt med barneverntjenesten.
 • At dere som har det problematisk viser vilje til å samarbeide med barneverntjenesten.
 • At dere sammen med oss har fokus på barnas situasjon. Her kreves det egeninnsats da vi må arbeide mot en felles forståelse.
 • At dere møter de ansatte i barneverntjenesten med respekt i forhold til det arbeidet de er pålagt å gjøre etter loven.
 • Gir oss den informasjonen vi trenger for å kunne vurdere barnets situasjon, og eventuelt behov for tiltak.

 

FORHOLD SOM GJØR AT FORVENTNINGER IKKE KAN INNFRIS:

De fleste foreldre er engstelige for barneverntjenesten. De tror at barnevernet tar barnet fra familien.

Det er riktig at barneverntjenesten i noen svært få tilfeller gjør det.

Hovedtyngden av arbeidet består imidlertid i å tilrettelegge forholdet mellom barn og voksne slik at de kan få det bedre sammen.

I forarbeidene til Lov om barnevern er det lagt til grunn at:

” Det beste barnevern er at barn får vokse opp hos sine foreldre”.

 

Klageadgang:
Enkeltvedtak:Statsforvalteren

Ved akuttvedtak: Barneverns og Helsenemnda

      Pris: Kostnader ved tjenester og tiltak etter barnevernloven dekkes av kommunen. 

      Det er likevel et unntak dersom det anses som rimelig ut fra foreldrenes økonomiske

      situasjon, at foreldre helt eller delvis dekker utgiftene for tiltakene.