Viktig melding

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren er statens representant i Innlandet og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalterren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Statsforvalteren i Innlandet

Knut Storberget er statsforvalteren i Innlandet.

 

 

Statens fremste representant

Statsforvalteren er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt. Viktige kjennetegn ved fylkesmannsembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene. Dette gjelder innen områdene miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, sosial omsorg, barnevern, oppvekst, utdanning, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning. Fylkesmannen skal holde Regjeringen og departementene orientert om viktige spørsmål i fylket.

Statsforvalterembetets rolle og utvikling er forankret i arbeidet med å utvikle en desentralisert forvaltning, og hensynet til det lokale selvstyret og enkeltmenneskets rettssikkerhet står sentralt i Statsforvalteren arbeid.

Sektormyndighet

Statsforvalteren utfører oppgaver på samfunnsområder for mange departementer. Dette gjenspeiles også i inndelingen i virksomhetsområder og fagenheter i embetet. Oppgavene er knyttet til iverksetting av regjeringens sektorpolitikk på de ulike områdene, som regel gjennom kommunalforvaltningen, og etter mål og resultatoppfølging av fagdepartementene. Statsforvalteren er med hjemmel i en egen beredskapsinstruks tillagt betydelige oppgaver innen det sivile beredskap.

Samordningsmyndighet

Statsforvalteren har et særlig ansvar for å samordne statens virksomhet i fylket. Slik kan viktige helhetshensyn i den nasjonale politikken overfor kommunene bli ivaretatt. Også ved kriser og katastrofer i fredstid er statsforvalteren tillagt et samordningsansvar. Dette krever god fagkompetanse på mange forskjellige områder. Statsforvalterens plikt til å samordne går fram av statsforvalterinstruksen.

Rettssikkerhetsinstans

Statsforvalteren har også viktige oppgaver når det gjelder rettssikkerhet. Statsforvalteren fører tilsyn med deler av kommunenes tjenesteproduksjon, foretar lovlighetskontroll med kommunale vedtak og behandler klager på kommunale enkeltvedtak.