Publisert 06.07.2020

Utvalg for plan og teknisk har behandlet planforslaget i møte 01.07.2020, UPT-sak 066/20, og vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Losnabakkan 50, planID 0520201902, til høring og offentlig ettersyn. 

   

Publisert 15.06.2020

Kommunestyret behandlet i møte 26.05.2020 sak 043/20, med følgende vedtak:

Publisert 05.06.2020
Alpinist i Kvitfjell

Ringebu kommunestyre vedtok 26.05.2020, sak 045/20 utbyggingsavtale (PDF, 4 MB) for gjennomføring av reguleringsplan for Rauskuttberget hytteområde .

Vedtaket kan ikke påklages.

 

Publisert 03.03.2020

Ringebu kommunestyre vedtok 15.10.2019, KOM-086/19, kommunedelplan for E6 Fåvang kirke – Elstad.

Publisert 01.03.2020

  Kommunestyret behandlet i møte 19.11.2019 sak 107/19 og fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Fåvang sentrum sør, planID 0520201705, slik plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse følger vedlagt.
  2. Avgrensning av sentrumssone for Fåvang fastsettes ved første revisjon av kommuneplanens arealdel.
  3. Følgende rekkefølgebestemmelse skal legges til reguleringsplanbestemmelse punkt 6: Det skal opparbeides et sammenhengende uteoppholdsareal på minimum 500m2 innenfor arealformål FKVT før brukstillatelse for FKVT kan bli gitt. Uteoppholdsarealet skal opparbeides parkmessig med sittegrupper og vegetasjon, og det skal innarbeides i en situasjonsplan jf. planbestemmelsens punkt 2.2.6. Uteoppholdsarealet skal være tilgjengelig for allmennheten og allmennheten skal sikres tilgang til området gjennom situasjonsplanen.
  4. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 

Publisert 28.02.2020

  Informasjon fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor vedrørende SMIL-ordningen:

Publisert 27.02.2020

Ringebu kommunestyre vedtok 19.06.2018,
KOM-059/18, ny kommuneplanens arealdel 2018-2030. Deler av planen ble vedtatt uten rettsvirkning, grunnet innsigelser mht villrein.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har 18.06.2019 gjort vedtak i denne innsigelsessaken:

KMD har godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse i Trabelia på Venabygdsfjellet. Innenfor områdene F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 kan det tillates 65 nye fritidsboliger.

Nye byggeområder for fritidsbebyggelse på Skotten og Måsåplassen ble ikke godkjent.

Publisert 20.02.2020

Utvalg for plan og teknisk behandlet saken i møte 5. februar 2020 sak 011/20, og vedtok å legge ut reguleringsplan for Våla Vest, planID 0520201708, til høring og offentlig ettersyn.

 

Publisert 20.02.2020

Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 05.februar 2020 sak 009/20, og vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Randkleivgata 6, planID 0520201903 til høring og offentlig ettersyn.

 

Publisert 20.02.2020

Reguleringsplanforslag for Raudskuttberget, i Kvitfjell, har blitt behandlet av kommunestyret i møte 18.02.2020, K-sak 006/20, med følgende vedtak:

KOM-006/20 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Rauskuttberget hytteområde, planID 0520201802, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene