Publisert 29.08.2019

På vegne av forslagsstiller Smart Eiendom AS varsler ARR Arkitekter AS oppstart av detaljregulering for Randkleivgata 6 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

 

 

Publisert 07.07.2019

Sør-Fron kommune ved formannskapet og Ringebu kommune ved utvalg for plan og teknisk (UPT), har i møter henholdsvis 03.06.2019 og 26.06.2019, vedtatt å legge ut forslaget til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703, til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

 

Publisert 07.07.2019
 

Ringebu kommunestyre vedtok i sak 058/19 utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Lodge cabins i Kvitfjell vest.

Vedtaket kan ikke påklages.

Publisert 02.07.2019

Kommunestyret har behandlet forslag til reguleringsplan for Lodge Cabins i kommunestyremøte 25.06.2019, sak 056/19, med følgende vedtak:
 

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Lodge Cabins, planID 0520201704, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
Publisert 02.07.2019

I henhold til pbl. § 11-12 og 11-13 vedtok Utvalg for Plan og teknisk den 26.06.2019, sak UPT-080/19, å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for vann og avløp 2020-2031 for Ringebu kommune ut til offentlig ettersyn og varsle om oppstart av planarbeidet.

Publisert 26.06.2019

 

Utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) har i møte den 19.06.2019, MUL-sak 040/19, vedtatt å legge ut Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 25.06.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 18.06.2019 godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 (markert med hvitt i utsnitt under):

 

 


 

Publisert 16.06.2019

Ringebu kommunestyre vedtok i sak, 043/19 utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden II .

 

Publisert 13.06.2019

Utvalg for plan og teknisk (UPT) behandlet i møte 10.04.2019 sak 045/19 og fattet følgende vedtak:

 

1.      Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endring av reguleringsplan for Fåvang, PlanId 0520201401.

2.      Endringen utgjør flytting av krisevannverket til Nesseskogen park, samt 2 offentlige toaletter i tilknytning til det nye bygget.

3.      Planbestemmelsene endres i tråd med vedlagte forslag til nye planbestemmelser. Plankartet endres i tråd med forslag illustrert i saksutredningen.
 

 

Publisert 05.04.2019

Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2019 sak 024/19 og fattet følgende vedtak:
 

1.Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Kaurstad grustak, planID 0520201105, slik planforslaget foreligger i denne saken.

2.Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.