Publisert 20.02.2020

Reguleringsplanforslag for Raudskuttberget, i Kvitfjell, har blitt behandlet av kommunestyret i møte 18.02.2020, K-sak 006/20, med følgende vedtak:

KOM-006/20 Vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Rauskuttberget hytteområde, planID 0520201802, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene

 

Publisert 29.10.2019

Kommunestyret har behandlet forslag til reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest i kommunestyremøte 15.10.2019, sak 082/19, med følgende vedtak:

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest, planID 0520201901, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene. 

 

Publisert 16.10.2019
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kvitfjell sentrum vest.


 

Publisert 15.10.2019

 Utvalg for plan og teknisk behandlet i møte 02. oktober 2019 sak 100/19, og vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Kvitfjelltoppen H1, planID 0520201806, til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, samt grøntstruktur og skiløyper.

Merknader sendes til post@ringebu.kommune.no, eller Hanstadgt 4, 2630 Ringebu.

Merknadsfrist: 03. desember 2019

 

Publisert 29.08.2019

På vegne av forslagsstiller Smart Eiendom AS varsler ARR Arkitekter AS oppstart av detaljregulering for Randkleivgata 6 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8.

 

 

Publisert 07.07.2019

Sør-Fron kommune ved formannskapet og Ringebu kommune ved utvalg for plan og teknisk (UPT), har i møter henholdsvis 03.06.2019 og 26.06.2019, vedtatt å legge ut forslaget til reguleringsplan for flomsikring av Frya elv, planID 0520201703, til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

 

Publisert 02.07.2019

Kommunestyret har behandlet forslag til reguleringsplan for Lodge Cabins i kommunestyremøte 25.06.2019, sak 056/19, med følgende vedtak:
 

  1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Lodge Cabins, planID 0520201704, slik det går fram av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.
Publisert 02.07.2019

I henhold til pbl. § 11-12 og 11-13 vedtok Utvalg for Plan og teknisk den 26.06.2019, sak UPT-080/19, å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for vann og avløp 2020-2031 for Ringebu kommune ut til offentlig ettersyn og varsle om oppstart av planarbeidet.

Publisert 26.06.2019

 

Utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) har i møte den 19.06.2019, MUL-sak 040/19, vedtatt å legge ut Beitebruksplan for Ringebu 2019-2027 til høring og offentlig ettersyn.

Publisert 25.06.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 18.06.2019 godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 (markert med hvitt i utsnitt under):