Publisert 25.06.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 18.06.2019 godkjent nye byggeområder for fritidsbebyggelse ved Trabelia på Venabygdsfjellet F5.1, F5.2a, F5.8 og F5.11 (markert med hvitt i utsnitt under):

 

 


 

Publisert 16.06.2019

Ringebu kommunestyre vedtok i sak, 043/19 utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden II .

 

Publisert 13.06.2019

Utvalg for plan og teknisk (UPT) behandlet i møte 10.04.2019 sak 045/19 og fattet følgende vedtak:

 

1.      Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endring av reguleringsplan for Fåvang, PlanId 0520201401.

2.      Endringen utgjør flytting av krisevannverket til Nesseskogen park, samt 2 offentlige toaletter i tilknytning til det nye bygget.

3.      Planbestemmelsene endres i tråd med vedlagte forslag til nye planbestemmelser. Plankartet endres i tråd med forslag illustrert i saksutredningen.
 

 

Publisert 05.04.2019

Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2019 sak 024/19 og fattet følgende vedtak:
 

1.Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Kaurstad grustak, planID 0520201105, slik planforslaget foreligger i denne saken.

2.Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Publisert 04.04.2019

Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2019 sak 016/19 og fattet følgende vedtak:

1) Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Varden II, planID 0520201804, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser, og under forutsetning av at planbeskrivelsen oppdateres med de endringer i planforslaget som er utført etter offentlig ettersyn.

2) Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 
Publisert 27.03.2019

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale (PDF, 3 MB)for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn. 

Frist for merknader: 26. april 2019

Innspillene merkes med sak 19/238.

 

 

Publisert 25.03.2019

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 13.03.2019, UPT-sak 025/19, å legge forslag til detaljregulering for Lodge Cabins, planID 0520201704, til offentlig ettersyn.

Publisert 25.02.2019

 

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 20.02.2019, UPT-sak 015/19, å legge forslag til detaljregulering for Rauskuttberget hytteområde, planID 0520201802, til offentlig ettersyn.

 

Publisert 22.01.2019

Oppstart forhandlinger av utbyggingsavtaler:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler i Kvitfjell.