Publisert 13.06.2019

Utvalg for plan og teknisk (UPT) behandlet i møte 10.04.2019 sak 045/19 og fattet følgende vedtak:

 

1.      Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endring av reguleringsplan for Fåvang, PlanId 0520201401.

2.      Endringen utgjør flytting av krisevannverket til Nesseskogen park, samt 2 offentlige toaletter i tilknytning til det nye bygget.

3.      Planbestemmelsene endres i tråd med vedlagte forslag til nye planbestemmelser. Plankartet endres i tråd med forslag illustrert i saksutredningen.
 

 

Publisert 05.04.2019

Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2019 sak 024/19 og fattet følgende vedtak:
 

1.Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Kaurstad grustak, planID 0520201105, slik planforslaget foreligger i denne saken.

2.Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Publisert 04.04.2019

Kommunestyret behandlet i møte 26.03.2019 sak 016/19 og fattet følgende vedtak:

1) Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Varden II, planID 0520201804, slik det går frem av vedlagt forslag til plankart og reguleringsbestemmelser, og under forutsetning av at planbeskrivelsen oppdateres med de endringer i planforslaget som er utført etter offentlig ettersyn.

2) Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

 
Publisert 27.03.2019

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 legges fremforhandlet forslag om utbyggingsavtale (PDF, 3 MB)for gjennomføring av reguleringsplan for Varden ut til offentlig ettersyn. 

Frist for merknader: 26. april 2019

Innspillene merkes med sak 19/238.

 

 

Publisert 25.03.2019

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 13.03.2019, UPT-sak 025/19, å legge forslag til detaljregulering for Lodge Cabins, planID 0520201704, til offentlig ettersyn.

Publisert 25.02.2019

 

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 20.02.2019, UPT-sak 015/19, å legge forslag til detaljregulering for Rauskuttberget hytteområde, planID 0520201802, til offentlig ettersyn.

 

Publisert 22.01.2019

Oppstart forhandlinger av utbyggingsavtaler:
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler i Kvitfjell.
 

Publisert 04.01.2019

 

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 102/18, og fattet følgende vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Kvitfjelltoppen H5 og H6, planID 201801, slik planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn.

2.      Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

Publisert 28.12.2018

 

 

Kommunestyret behandlet i møte 18.12.2018 sak 103/18, og fattet følgende vedtak:

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering for Ringebu omsorgsboliger og eldresenter, planID 0520201709, slik planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. 

2.      Administrasjonen gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene.

3.   Planforslaget erstatter bebyggelsesplanene for omsorgsboliger ved Ringebu eldresenter av henholdsvis 1995 og 1999, og disse planene blir ved dette vedtak opphevet.