Forslag til planprogram for kommunedelplan vann og avløp 2020-2031. Offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til pbl. § 11-12 og 11-13 vedtok Utvalg for Plan og teknisk den 26.06.2019, sak UPT-080/19, å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for vann og avløp 2020-2031 for Ringebu kommune ut til offentlig ettersyn og varsle om oppstart av planarbeidet.

Hovedplanen skal utarbeides som en tematisk kommunedelplan, jfr. pbl. § 11-1. Planen vil være et overordnet styringsverktøy for langsiktig planlegging av vann- og avløpshåndtering i kommunen. Felles plan for vann og avløp skal erstatte kommuneplan vann (1999), kommunedeplan avløp (1999) og slås sammen med rammeplan for vann Venabygdsfjellet (2011) og rammeplan vann Kvitfjell (2014).

Saksprotokoll og høringsdokumenter ligger her: 18/6545 - Kommunedelplan for vann og avløp - forslag til planprogram. Papirutgave er tilgjengelig i servicetorget i Ringebu rådhus.
Merknader til planforslaget kan sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no.

Frist for høringsuttalelser: 31.08.2019.