Kunngjøringer av arealplanvedtak

Enkeltvedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.

Tips: Trykk på kolonnetittelen for å sortere.
Kunngjøring av planvedtak
Kunngjøring Klagefrist Plannavn PlanID Saksnr. Vedtak Planens hensikt Plandokumenter
01.10.2018 22.10.2018 Mindre endring av reguleringsplan for Gammelseteråsen III 0520201005 UPT-090/18 19.09.2018 Rette opp i tomteinndelingen for tomtene H9-3 og H9-4. 0520201005
01.10.2018 22.10.2018 Mindre endring av reguleringsplan for Segelstadseter-Tullikampen 0520201209 UPT-078/18 29.08.2018 Endre bestemmelsen 3.10 for å tillate oppføring av hytte i én etasje. 0520201209
01.10.2018 22.10.2018 Detaljregulering for Ysterivegen 1 0520201805 UPT-077/18 29.08.2018 Detaljregulere Ysterivegen 1 til boligformål, offentlig parkering samt uteoppholdsareal for boligene. Endrer planID 0520201401. 0520201805
01.10.2018 22.10.2018 Mindre endring av reguleringsplan for Fåvang 0520201401 UPT-072/18 29.08.2018 Innarbeide endringene som er blitt gitt gjennom dispensasjon, UPT-sak 22/17. Gjelder flytting av byggegrense, tillatelse til flatt tak, bortfalling av boligkrav og justering av formålsgrensen. 0520201401
01.10.2018 22.10.2018 Mindre endring av reguleringsplan for Segelstadseter 0520200504 UPT-069/18 29.08.2018 Endre fra fritidsboliger til fritidsleiligheter for tomtene 1, 2 og 3. 0520200504
20.07.2018 10.08.2018 Detaljregulering for Kvitfjelltoppen felt H14 0520201609 KOM-050/18 19.06.2018 Legge til rette for utvikling i byggeområdene, grønnstruktur, ski-inn og ski-ut, samt justere vegformålet med mer. 0520201609
17.07.2018 07.08.2018 Mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjelltoppen felt H11 og H12 0520201101 UPT-049/18 09.05.2018 Endre fra frittliggende til konsentrert fritidsbebyggelse for tomtene 39 og 40. 0520201101