Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Lodge Cabins

Utvalg for plan og teknisk vedtok i møte den 13.03.2019, UPT-sak 025/19, å legge forslag til detaljregulering for Lodge Cabins, planID 0520201704, til offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde

Hensikten med planarbeidet er å endre arealformålet slik at kan bygges frittstående, enetasjes fritidsboliger. Planområdet er i dag regulert til fritidsbolig – leiligheter og forretning/overnatting. Det er oppført en visningshytte med to stabbur på deler av planområdet. Hytta med stabburene blir stående, og vil bli opprettet som egen tomt. Det er planlagt til sammen 8 tomter for frittstående fritidsbebyggelse, inkludert visningshytta. Tomtene får en utnyttingsgrad på 35 % BRA.

Merknader til planforslaget kan sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller til post@ringebu.kommune.no.

Frist for høringsuttalelser er: 10. mai 2019

Papirutgave er tilgjengelig i servicetorget i Ringebu rådhus.

 

Lenke til saksprotokoll og høringsdokumenter her