Reguleringsplan for Fåvang sentrum sør, planid 0520201705, 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bildeUtvalg for plan og teknisk behandlet i møte 26.06.2019, sak 078/19, og vedtok  å legge ut forslaget til reguleringsplan for Fåvang sentrum sør, planID 0520201705, til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å skape ytterligere handels- og serviceaktivitet i knutepunktet mellom E6, Kvitfjell, Ringebu Østfjellet og Fåvang. Målet er bedre handelstilbud til lokalbefolkningen og fritidsinnbyggere i Kvitfjell og andre områder rundt Fåvang.
 
Merknadsfrist: 19. august 2019.

 

 

Sak 078/19 - vedtak:

1.            Utvalg for plan og teknisk vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge ut forslaget til reguleringsplan for Fåvang sentrum sør, planID 0520201705, til 2. gangs høring og offentlig ettersyn med følgende endringer i planbestemmelsene:

 

a.            2.2.5 Grad av utnytting

i.             Inntil 3000 m2 (gulvflate) av handelsarealet innenfor planområdet kan benyttes til detaljvarehandel.

b.            4.2 Fortau

i.             Fortau langs kjørevegene skal opparbeides i 3 meters asfaltert bredde.

 

2.            Administrasjonen gis fullmakt til å rette opp i bagatellmessige feil og mangler i plandokumentene før planforslaget sendes ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.
UPT-sak 078-19 (PDF, 501 kB)