Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for detaljregulering av Kleivberga R1.3 og R1.4

Gudbrandsdal Pukk AS ønsker å utvide Kleivberga masseuttak i områdene R1.3 og R1.4, nord for Fåvang, slik at det kan tas ut grusmasser her, også etter at ny E6 er utbygd. Planprogrammet legges med dette ut til høring og offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 13-9 andre ledd. 

Klikk for stort bildePlanområdet vist med rød linje

Områdene R1.2, R1.3 og R1.4 er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Gudbrandsdal Pukk AS starter nå arbeidet med å regulere feltene R1.3 og 4. Jamfør forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b og vedlegg I punkt 19 må det utarbeides planprogram og konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare hvilke problemstillinger som anses om viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som anses som nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Planprogrammet redegjør også for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. Høringsdokumentene kan leses ved å følge linkene under:

Forslag til planprogram

Plankart

Varslingsbrev

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til Rambøll AS og plankonsulent Line Bjørnstad Grønlie: line.gronlie@ramboll.no eller tlf. 48 21 69 49.

Merknader eller innspill rettes skriftelig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer. 

Høringsfrist settes til 30.09.2020