Dispensasjon

En dispensasjon er et enkeltvedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. Det er kommunen som har myndighet til å gi dispensasjon. Dispensasjonen kan gis varig eller tidsbegrenset, og det kan settes vilkår for dispensasjonen.

1 Hva kan det dispenseres fra?

Det kan dispenseres fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, for eksempel dispensasjon fra arealplaner (kommuneplanens arealdel, kommundelpan, reguleringsplan, områdeplan, detaljplan og bebyggelsesplan), forskrifter og lokale vedtekter.

Eksempler på hva man kan søke dispensasjon om:

 • Avvik fra byggehøyde.
 • Bygge utenfor byggegrenser.
 • Avvik fra takvinkel, takform og lignende.
 • Avvik fra utforming, farge på kledning og lignende.

2 Hva kan det ikke dispenseres fra?

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, for eksempel dispensasjon fra kravet om søknad eller kortere høringsfrist. Det er i praksis heller ikke særlig aktuelt å dispensere fra enkelte regler i byggteknisk forskrift (TEK10/TEK17).

3 Hva skal til for å kunne få dispensasjon?

Dispensasjon kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. En søknad kan avslås dersom ett av vilkårene ikke er oppfylt.

Kommunen vil blant annet se på (listen er ikke uttømmende):

 • Konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet ved dispensasjon fra loven og forskrifter.
 • Forholdet til statlige og regionale rammer og mål.
 • Hensynet og begrunnelsene bak bestemmelsen/planen som den er ment å ivareta.
 • Interesseavveiningen av samfunnsmessige hensyn (allmenne interessene) av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter.

Følgende forhold vil normalt ikke bli tillagt særlig vekt i vurderingen (listen er ikke uttømmende):

 • Sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker (for eksempel sykdom).
 • Arv og/eller slektskapsforhold (for eksempel arveoppgjør).
 • Andre privatrettslige og personlige grunner (for eksempel behov for større plass, behov for bod for oppbevaring, ønske om tilpasse bygningen for å bli boende på eiendommen).
 • Generelle forhold som mange andre også kan komme med.

3.1 Krav om reguleringsplan

Større tiltak eller mange mindre tiltak som i sum skaper et behov for forsvarlig planavklaring; helhetlig vurdering av lokalisering; grundig medvirknings- og vurderingsprosess; behov for mer bindende bestemmelser, vil mest sannsynlig ikke gis som en dispensasjon. Med andre ord vil slike tiltak kreve en reguleringsplan eller endring av reguleringsplan.

4 Hvordan gå frem for å søke om dispensasjon?

Tiltakshaver eller noen andre på vegne av tiltakshaver kan søke om dispensasjon selv. Man kan enten søke om dispensasjon først før selve tiltaket, eller søke om dispensasjon samtidig som man søker om tiltaket. Begge varianter gir samme saksbehandlingsgebyr.

Søknad om dispensasjon skal alltid være skriftlig, og skal inneholde:

 • Hvem som er tiltakshaver og søker.
 • Hvilken eiendom søknaden gjelder.
 • Hva som skal bygges/gjøres.
 • Hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon fra.
 • Begrunnelse for hvorfor du mener dispensasjon bør gis. Begrunn i forhold til begge vilkårene nevnt ovenfor.
 • Kvittering for nabovarsel og opplysninger gitt i nabovarsel som viser at naboer er varslet om dispensasjonssøknaden. Nabovarsling kan gjøres via e-nabovarsel.
 • Redegjørelse for eventuelle merknader naboer har kommet med til søknaden, og din vurdering av disse.
 • Målsatt situasjonsplan.
 • Eventuelle snitt- og fasadetegninger og terrengprofil.

4.1 Hvordan begrunne en dispensasjonssøknad?

Når du skal begrunne hvorfor du mener dispensasjon bør gis, skal du:

 1. Vurdere om hensynet bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra settes vesentlig til side.
  • Skriv hva hensynet bak bestemmelsen er. Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet.
  • Om det du skal bygge/gjøre er av betydning for noen av de hensynene som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse, kommenterer du dette.
  • Om statlige eller regionale myndigheter allerede har uttalt seg negativt til det du skal bygge/gjøre, kommenterer du dette også.
 2. Beskrive hvorfor fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
  • Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge/gjøre, for eksempel ulemper for allmennheten, naboer, hensynet bestemmelsen er ment å ivareta.
  • Skriv deretter hva som er fordelene med dispensasjonen.
  • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene.
 3. Søker du dispensasjon fra loven eller forskrifter tar du også med hvilke fordeler og ulemper dispensasjonen kan få for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

4.2 Hvordan nabovarsle du?

Eiere og festere av naboeiendommer og gjenboereiendommer skal varsles, uavhengig av om eiendommen er bebygd eller ikke. Nabovarselet skal inneholde:

 • Utfylte nabovarslingsblanketter fra Direktoratet for byggkvalitet.
 • Målsatt situasjonsplan, og eventuelle snitt- og fasadetegninger og terrengprofil.
 • Opplysninger om hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra.
 • Begrunnelsen for søknad om dispensasjon.

Nabovarselet kan gis ved at du enten overleverer det personlig, sender registrert postsending (rekommandert sending) eller sender det elektronisk. Ved personlig overlevering skal nabo/gjenboer krysse av, datere og signere i blanketten for at varselet er mottatt. Ved rekommandert sending skal kvittering fra posten følge med og framgå av blanketten. Ved elektronisk sending skal nabo/gjenboer svare at e-posten er mottat (automatisk generert svar godtas ikke), og utskrift av svarmail fra nabo vedlegges blanketten.

Naboer og gjenboere skal ha minst 2-3 ukers frist til å komme med eventuelle merknader. Fristen gjelder fra varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig.

4.3 Hvordan utforme situasjonsplan?

Situasjonsplan hentes fra E-torg. Utforming og innhold:

 • Tegn med rette streker (bruk linjal).
 • Nytt bygg eller tilbygg til eksisterende bygg tegnes nøyaktig inn på rett sted og i riktig målestokk. Påfør utvendige mål på det som skal bygges.
 • Påfør i den grad det er relevant opplysninger om tiltakets planlagte plassering og minste avstand i forhold til nabogrenser, nærliggende bygninger på egen og/eller naboeiendom, senterlinje vei, høyspentlinjer, vann- og avløpsledninger og eventuelt annet av betydning. Avstander måles fra yttervegg.
 • Påfør også i den grad det er relevant plassering og utforming av atkomst/avkjørsel, tilknytning til vann- og avløpsnettet, biloppstillingsplasser, uteoppholdsareal, møneretning, nye og eksisterende kotelinjer, støttemurer, skjæringer og fyllinger.
 • Skal bygg rives, påfør "skal rives" på det aktuelle bygget.
 • Bruk farger/skravur for å vise hvilke bygg tiltaket/søknader gjelder.

5 Saksgangen i kommunen

Søknad om dispensasjon skal avgjøres innen 12 uker, og fristen gjelder fra søknad er mottatt til vedtak er sendt. I tillegg kommer 4 ukers høringsfrist dersom saken sendes på ekstern høring.

 1. Kommunen vurderer om dispensasjonssøknaden inneholder all nødvendig dokumentasjon. Ved mangel sendes disse tilbake til søker, og behandlingstiden pauses helt til manglene er blitt rettet opp i.
 2. Berører dispensasjonen regionale eller statlige myndigheters saksområder, blir saken sendt på høring. Høringsfristen er normalt på 4 uker, og inngår ikke i de 12 ukene av kommunens behandling.
 3. Søker underrettes om saksgangen gjennom brev, og forventet vedtaksdato av saken.
 4. Gebyr for saksbehandling faktureres søkeren.
 5. Ved komplett søknad tar kommunen søknaden opp til behandling og vurdering etter plan- og bygningsloven § 19-2.
 6. Søker blir underrettet gjennom brev med vedtak.

5.1 Behandlingsgebyr (2018)

Saksbehandlingsgebyret kreves betalt før saksbehandlingen starter. De fleste saker havner under satsen punkt 3.

 • 3810 kr - Søknad som kan behandles administrativt uten ekstern høring.
 • 5710 kr - Søknad med særskilt gebyravklaring.
 • 11420 kr - Søknad som må behandles politisk uten ekstern høring, eller som kan behandles administrativt med ekstern høring.
 • 22840 kr - Søknad som må behandles politisk med ekstern høring.
 • 3810 kr for hver oversendelse ved ufullstendig søknad som må returneres søker.

6 Klagerett

Innvilgelse eller avslag på dispensasjon er et enkeltvedtak som kan påklages av parter, berørte statlige eller regionale myndigheter og andre med rettslig klageinteresse. Frist for å klage er 3 uker fra tidspunktet meldingen om vedtaket har kommet frem til mottakeren.

7 Når en dispensasjon er innvilget

En gitt dispensasjon gjelder i 3 år fra datoen for vedtaket. Dersom tiltaket ikke er blitt søkt eller ikke påbegynt, bortfaller dispensasjonen etter 3 år. En gitt midlertidig dispensasjon gjelder fra datoen for vedtaket og til datoen oppgitt i vedtaket. Da skal tiltaket fjernes eller bruk skal opphøres.

En gitt dispensasjon unntar ikke plikten til å søke om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2.

8 Fortsatt usikker på reglene?

Ta kontakt med plan og teknisk dersom du har spørsmål vedrørende dispensasjon og dispensasjonssøknad. Sjekk også informasjonsbladet fra Norsk Kommunalteknisk Forening, som denne veilederen er basert på.