Informasjon til søkere og tiltakshavere

Her får du oversikt over plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og annet regelverk som er relevant for bygg.

Byggereglene finner du her.


Lenke til de enkelte sakstypene:

 

Alle tiltak omsøkt etter plan- og bygningsloven (pbl.) skal avsluttes skriftlig når de er ferdig utført:

 

Ved bygging nærmere enn 4m fra eiendomsgrense:
Ved bygging nærmere enn 4m fra eiendomsgrense mot nabo forutsettes det skriftlig erklæring fra eier av naboeiendom. Slik erklæring finner du her (PDF, 98 kB)


Radon:
I følge forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) gjelder følgende krav til radonsikring